Metoda TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) jest jednym z popularniejszych narzędzi inwentyki, gałęzi wiedzy zajmującej się procesami twórczymi. Metoda opracowana została już w 1946 roku przez Henryka Altszullera na podstawie obserwacji tysięcy zgłoszeń patentowych, z której wynikało, że istnieje możliwość opisania niemal nieskończonej liczby problemów technicznych za pomocą 39 parametrów oraz rozwiązania ich zgodnie z 40 Zasadami Wynalazczymi. Metoda zakłada, że napotykane w trakcie realizowanych projektów problemy stanowią analogie do innych problemów, w związku z czym mogą być również rozwiązane w podobny sposób. Przeprowadzona analiza wskazała również, że wszystkie systemy techniczne rozwijają się według pewnych praw rozwojowych, nazwanych później  Zasadami Rozwoju Systemów Technologicznych.

TRIZ stanowi zestaw narzędzi, bazę wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów technicznych. Wykorzystanie tego  zestawu pozwala na algorytmiczne rozwiązywanie problemów technicznych i równocześnie umożliwia  stworzenie optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań.

Kluczowe narzędzia TRIZ zgrupowane są w 3 obszarach:

 • Identyfikacja problemu
 • Rozwiązanie problemu
 • Uzasadnienie koncepcji

TRIZ pozwala korzystającym z niej przedsiębiorstwom na:

 • identyfikację i eliminację „wąskich gardeł”
 • obniżkę kosztów produkcji
 • obniżkę kosztów procesów technologicznych
 • poprawę jakości produktu
 • ułatwienie tworzenia nowych pomysłów
 • identyfikację i eliminację awarii systemów technicznych
 • systemowe rozwiązywanie skomplikowanych problemów twórczych i innowacyjnych
 • prognozowanie rozwoju systemów technicznych pozwalające na uzyskanie innowacyjnych rozwiązań
 • wykrywanie problemów w istniejących systemach technicznych
 • rozwiązywanie zadań naukowych i badawczych
 • maksymalizację efektywnego wykorzystania istniejących zasobów
 • obiektywną ocenę wprowadzanych rozwiązań

Kto korzysta z metody TRIZ?

Szacuje się że ok. 50% korporacji międzynarodowych z listy „Top 100 najbardziej wartościowych marek”[1] aktywnie korzysta z metody rozwiązywania problemów technicznych opartej o TRIZ. Wśród nich warto wymienić: Samsung, LG, Intel, Hyundai, KIA, Boeing, General Electric, Procter and Gamble, Ford czy Johnson & Johnson. TRIZ może być z dużym powodzeniem wykorzystywana również przez małe i średnie przedsiębiorstwa czy nawet startupy. TRIZ jest stosowany w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak: przemysł, budownictwo, transport czy w branżach nietechnicznych, jak: sektor bankowy, audyt techniczny i ochrona własności intelektualnej.

Posługując się przykładem firmy Samsung można zobrazować w jakim stopniu zastosowanie metody TRIZ przekłada się na innowacyjność przedsiębiorstwa a zarazem na wzrost wartości firmy.

Pod koniec lat 90 korporacja rozpoczęła wdrażanie metody TRIZ nawiązując jednocześnie współpracę z rosyjskimi specjalistami w tej dziedzinie. Rozwiązania wprowadzone w ramach kilku projektów prowadzonych tą metodyką, pozwoliły firmie na osiągnięcie ponad 100 mln USD oszczędności. Od 2004 r. zarówno inżynierowie jak i dyrektorzy Spółki przechodzą szkolenia z metodologii TRIZ. Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu metody TRIZ do kultury korporacyjnej Samsung zwiększył dziesięciokrotnie liczbę swoich patentów. Analogicznie wzrosła wartość marki.

Wzrost zainteresowania TRIZ związany jest z coraz większym zapotrzebowaniem na innowacyjność ze strony chcących się dynamicznie rozwijać przedsiębiorców. W ostatnim czasie obserwujemy również rosnące zainteresowanie tą tematyką krajowych instytucji publicznych, np.: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy też Urzędu Patentowego RP, których nadrzędnym celem jest dalszy rozwój gospodarki Polski w stronę Gospodarki opartej na wiedzy.

[1] The Best 100 Brands, http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ranking/