Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) to program Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w zakresie badań naukowych i innowacji o budżecie 95,5 mld euro. Program składa się z trzech wzajemnie wspierających się filarów: I. Doskonała nauka, II. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa oraz III. Innowacyjna Europa. W ramach II filaru programu HE wyodrębniono 6 klastrów - obszarów tematycznych. Pierwszym z nich jest Zdrowie, w ramach którego zdefiniowana została tzw. Misja Rak (Mission on Cancer). Stanowi ona jeden ze strategicznych tematów badawczych w ramach HE. Sam fakt zdefiniowania misji w różnych obszarach tematycznych jest nowością w porównaniu do obowiązującego wcześniej Horyzontu 2020. Do innych kluczowych obszarów tj. misji HE należą: neutralne dla klimatu i inteligentne miasta; stan gleby oraz żywności, zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe; przystosowanie do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej. Opracowany został dla nich odrębny program pracy.

Europejski plan walki z rakiem i Misja Rak

Wyodrębnienie w ramach HE Misji Rak jest związane z przyjęciem Komisję Europejską w 2021 roku Europejskiego planu walki z rakiem. Definiuje on szereg kierunków działań i inicjatyw przewodnich, które zgodnie z założeniami przełożyć się mają na poprawę dostępności dla pacjentów wysokiej jakości badań przesiewowych, metod leczenia i najnowszych technologii. Należą do nich:

 1. Centrum wiedzy na temat raka
 2. Europejska inicjatywa dotycząca obrazowania raka
 3. Wyeliminowanie nowotworów spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego
 4. Unijny program badań przesiewowych w kierunku raka
 5.  Unijna sieć krajowych kompleksowych ośrodków onkologicznych
 6.  Diagnostyka i leczenie nowotworów dla wszystkich
 7. Europejska inicjatywa na rzecz propagowania wiedzy o chorobach   nowotworowych
 8.  Inicjatywa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych
 9. Rejestr dotyczący nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom
 10. Inicjatywa na rzecz pomocy dzieciom chorym na nowotwór

Jednym z instrumentów wspierających wdrażanie zapisów Europejskiego planu walki z rakiem jest właśnie Misja Rak w ramach Horyzontu Europa. Na poziomie ogólnym, zdefiniowane zostały dla niej 4 główne cele:

 1. lepsze zrozumienie raka,
 2. poprawa prewencji, badań przesiewowych i wczesnego wykrywania,
 3. nowe lub ulepszone metody diagnostyczne i metody leczenia,
 4. uzyskanie jak najlepszej jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Pod względem tematycznym działania w ramach Misji Rak dotyczyć będą wszystkich rodzajów nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem tych słabiej poznanych, nowotworów u dzieci, młodzieży/młodych dorosłych i osób starszych, nowotworów u osób podatnych na zagrożenia społeczno-ekonomiczne, mieszkających w miastach lub obszarach wiejskich.

Oprócz Horyzontu Europa możliwości finansowania badań nad rakiem przewidziano także w ramach programu EU4Health, programu Cyfrowa Europa oraz Polityki Spójności.

Klaster Zdrowie i partnerstwa w ramach Horyzontu Europa

Zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 Horyzontu Europa interwencje w ramach klastra Zdrowie będą ukierunkowane na następujące sześć wyzwań związanych ze zdrowiem (Destinations):

 • Zdrowie w zmieniającym się społeczeństwie
 • Życie i praca w środowisku prozdrowotnym
 • Zwalczanie chorób i zmniejszanie obciążenia chorobami
 • Zapewnienie dostępu do zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej
 • Wykorzystanie pełnego potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa
 • Zrównoważony i globalnie konkurencyjny przemysł medyczny

Kluczowym narzędziem realizacji wyzwań zarówno w obszarze Zdrowia jak i w ramach pozostałych klastrów są partnerstwa. W założeniu mają one ułatwić Realizację wspólnych inicjatyw przez Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań. W praktyce uczestniczą one w wyznaczaniu kierunków dalszych działań i/lub wspierają te działania pod względem finansowym. Dla obszaru Zdrowie wstępnie zdefiniowanych zostało dotychczas 9 partnerstw.

Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa

Aby uzyskać więcej informacji o klastrze Zdrowie zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym organizowanym 30 maja przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.   W trakcie spotkania przedstawiona zostanie także misja Rak oraz Inicjatywa na rzecz Innowacji w Dziedzinie Zdrowia (IHI). Link do formularza rejestracji: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie-3

Zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów dotyczących pozostałych klastrów HE na naszym blogu.