Od dziś przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

Wciąż numer 1 wśród grantów na B+R

Nie bez powodu konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, Szybka ścieżka ma szereg przewag nad innymi programami pomocy na rozwijanie innowacyjnych produktów czy usług. Po pierwsze, daje możliwość dofinansowania projektów B+R na różnym etapie zaawansowania. Proces badawczy może rozpocząć się już od wczesnych badań przemysłowych aż do osiągnięcia statusu zaawansowanych prac rozwojowych. Dodatkowo, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wejściem z innowacją na rynek lub wdrożeniem jej do praktyki zakładu.

Poza tym, wsparcie – nawet do 20 mln EUR – otrzymać może zarówno małe, działające tylko lokalnie przedsiębiorstwo, jak i podmioty wchodzące w skład koncernów o zasięgu globalnych. Wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ jedynie na wysokość wsparcia. Małe podmioty mogą liczyć na wyższe dofinansowanie, nawet do 80% na prace badawcze we wczesnych etapach rozwoju, natomiast duże firmy mogą otrzymać dla takich badań do 65%.

Nowy konkurs, nowe zasady

Mimo blisko czteroletniego doświadczenia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju cały czas udoskonala zasady konkursu. I tak tegoroczny nabór zakłada nowy wariant projektów realizowanych w kooperacji (do trzech podmiotów) niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa: konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum składające się z przedsiębiorstw/a i jednostki naukowej. Daje to duże możliwości wnioskodawcom: od teraz mały przedsiębiorca bez wystarczającego zaplecza kadrowego czy infrastruktury badawczej może nawiązać współpracę z podmiotem o wyższym kapitale technologicznym i wspólnie startować po dofinansowanie. Z kolei duże przedsiębiorstwa, w których zdolność organizacyjna nie stanowi zwykle problemu, by dodatkowo podnieść szanse na dofinansowanie, mogą wykorzystać potencjał jednostek naukowych, z którymi często współpracują na co dzień. Dzięki szerokiej definicji jednostek naukowych, rozumianych jako organizacje prowadzące badania zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz niezależnie od ich formy prawnej, z nowych możliwości współpracy w konsorcjum mogą skorzystać także przedsiębiorcy sektora MŚP w porozumieniu z mniejszymi ośrodkami.

W tegorocznym konkursie zostało wprowadzonych również kilka zmian dotyczących kryteriów oceny projektów, m.in. jeśli chodzi o precyzyjne definiowanie kamieni milowych, czyli rezultatów cząstkowych procesu badawczego. Zmieniony został także wzór wniosku o dofinansowanie – w związku z potrzebą szczegółowych opisów, treść aplikacji będzie musiała zostać jeszcze dokładniej przemyślana przez wnioskodawców. Zdecydowanie jednak warto próbować: do końca obecnej perspektywy finansowej, a więc do końca 2020 roku przed polskimi przedsiębiorstwami wciąż stoi szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki środkom z funduszy europejskich.

Pierwszy konkurs Szybkiej ścieżki w 2019 r. – Warto wiedzieć:

Dofinansowanie na opracowanie innowacji produktowej (produkt/usługa, która zostanie w przyszłości skomercjalizowana przez wnioskodawcę) lub innowacji procesowej (metody produkcji lub dostaw do wprowadzenia do praktyki w przedsiębiorstwie) cechujących się nowością co najmniej w skali kraju


Pomoc dla wszystkich przedsiębiorstw: zarówno podmiotów sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, indywidualnie bądź w kooperacji – także z jednostką naukową


Projekt realizowany na obszarach słabiej rozwiniętych, a więc na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa mazowieckiego


Dofinansowanie na koszty całego procesu badawczego: m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, wydatki związane z infrastrukturą badawczą i produkcyjną, koszty zakupu surowców i materiałów, czy prac zleconych na zewnątrz


Termin składania wniosków od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r., przy czym nabór podzielony jest na trzy miesięczne rundy: kwietniową, majową i czerwcową


Wartość projektu w zależności od typu wnioskodawcy od 1 lub 2 mln PLN do 50 mln EUR


Poziom dofinansowania w zależności od typu wnioskodawcy i prac: dla przedsiębiorców od 25% do 90% kosztów kwalifikowanych


Warto podkreślić, że Szybka ścieżka będzie miała jeszcze jedną odsłonę w tym roku. Kolejne pieniądze, czyli 1,1 mld złotych będą do dyspozycji od 16 września do 16 grudnia. Być może czekają nas też kolejne zmiany w kryteriach i procesie oceny, o których dowiemy się po zrealizowaniu prac przez zespół ekspertów w ramach Komitetu Monitorującego PO IR.