Po bardzo dużym zainteresowaniu zeszłorocznym konkursem Szybkiej ścieżki dla Mazowsza, również w tym roku NCBR przewidział możliwość uzyskania wsparcia na prace B+R realizowane przez firmy z województwa mazowieckiego. W tegorocznym konkursie dopuszczona została także realizacja projektów w konsorcjum z podmiotami spoza województwa, przy czym jeden z konsorcjantów musi realizować projekt na terenie woj. mazowieckiego. Znajduje to odzwierciedlenie w budżecie konkursu – 220 mln PLN zostało przeznaczone dla woj. mazowieckiego, a 280 mln PLN dla pozostałych województw. Tegoroczny konkurs dla Mazowsza ogłoszony został w ramach działania 1.1.1 POIR (poprzedni finansowany był wyłącznie ze środków krajowych). Dlatego też pod względem warunków uzyskania wsparcia nowa Szybka ścieżka dla Mazowsza w znacznej mierze przypomina konkurs ogólny w podziałaniu 1.1.1 POIR.

Analogiczne są np. wymogi dot. minimalnej kwoty kosztów kwalifikowanych: 1 mln dla przedsiębiorstw MŚP działających samodzielnie oraz 2 mln PLN dla pozostałych projektów. W ubiegłorocznym konkursie dla Mazowsza progi te wynosiły odpowiednio 5 i 7 mln PLN.  Istotną z punktu widzenia wnioskodawców różnicę stanowi zmiana w  przebiegu procedury oceny. W konkursie mazowieckim wnioskodawca będzie miał możliwość zapoznania się ze wstępnymi pytaniami, sformułowanymi przez członków panelu przed samym spotkaniem panelowym, które zostanie zorganizowane w formule zdalnej. Już po panelu, będą miały miejsce ewentualne uzupełnienia lub poprawa wniosku zgodnie z zakresem wskazanym przez ekspertów. Zmiany te należy ocenić jako korzystne dla wnioskodawców. Zmodyfikowany przebieg procedury oceny umożliwi pełniejsze i trafniejsze ustosunkowanie się do uwagi i wątpliwości zgłoszonych przez ekspertów oceniających, a co za tym idzie zwiększy szanse na pozytywną ocenę wniosku.

Dokumentacja konkursu jest już dostępna na stronie internetowej NCBR, a wnioski można składać od 9 kwietnia do 14 maja 2020 r.

*Wszystkie informacje zawarte w powyższym wpisie są aktualne na dzień publikacji.