Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło w ramach jednego z najbardziej popularnych programów Szybka Ścieżka (1.1.1 PO IR) nowy konkurs dla małych i średnich firm posiadających certyfikat Seal of Excellence. Dzięki temu, pierwotnie alokowana na ten instrument kwota środków zwiększy się o 50 mln PLN. Konkurs jest szansą na dofinansowanie projektów, które zostały ocenione przez międzynarodowych ekspertów według bardzo wyśrubowanych kryteriów, jednak nie otrzymały wsparcia z powodu braku budżetu. Istotne jest również to, że wnioski mogą być złożone przez firmy, które aplikowały do drugie fazy SME Instrument w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Czym jest Seal of Excellence?

Seal of Excellence jest “poświadczeniem jakości” projektów, które zostały złożone do dofinansowania w ramach SME Instrument, stanowiącego składową programu Horizon 2020, finansującego badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Otrzymują go Wnioskodawcy, których projekty zostały ocenione wysoko pod kątem jakości aplikacji (powyżej progu warunkującego uzyskanie wsparcia tj. 13 na 15 możliwych do uzyskania punktów [w fazie I] / 12/15 [w fazie II]), które jednak nie uzyskały dofinansowania z programu Horizon 2020 ze względu na ograniczenia budżetowe konkursu. Certyfikat ten ma za zadanie podkreślać wysoką jakość aplikacji i umożliwiać poszukiwania alternatywnych form finansowania dla uhonorowanych w ten sposób projektów.

Wsparcie jakie można uzyskać uzależnione jest od wielkości firmy oraz od rodzaju prac badawczych. Przykładowo, mała firma na badania przemysłowe może otrzymać wsparcie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Natomiast na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków będzie miał miejsce w terminie od 19 czerwca do 29 grudnia br., przy czym został on podzielony na 6 rund aplikacyjnych. Warto podkreślić, że proces oceny projektu jest o wiele prostszy niż w klasycznej Szybkiej Ścieżce. Najważniejsze jest spełnienie kryteriów dostępu, spójność informacji z wnioskiem składanym do Instrumentu SME czy też dostosowanie się do wymogów pomocy publicznej obowiązujących w programie Inteligentny Rozwój.