Business Model Canvas (BMC) tzw. szablon modelu biznesowego opracowany przez Alexandra Oterwaldera. Stanowi obecnie światowy standard wykorzystywany w projektowaniu i prezentowaniu idei biznesowych. Jest niezwykle przydatny i powszechnie stosowany, głównie przez podmioty na początkowym etapie działalności – start-up. BMC prezentuje odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe, stanowiąc efektywne narzędzie wspierające proces planowania i podejmowania decyzji.

Czym jest BMC?

Business Model Canvas to uproszczony zbiór założeń organizacyjnych przedsięwzięcia biznesowego, zagregowany w 9 głównych bloków przedstawionych w formie graficznej. Daje możliwość ogólnego spojrzenia na całość koncepcji. Wysoka atrakcyjność modelu wynika z prostoty jego przygotowania i łatwości w interpretacji, ze względu na uwypuklenie głównych elementów.

BMC krok po kroku

CRIDO: Schemat modelu BMC

Segmenty klientów – kto jest klientem?

BMC w centralnym punkcie stawia wartość przedsięwzięcia dla klientów, dlatego istotne jest określenie kto jest klientem. Dla danego produktu/usługi można wskazać kilka segmentów odbiorców, różniących się ze względu na wielkość i potrzeby. Następnie należy podjąć decyzję, który z segmentów wydaje się być najbardziej atrakcyjny i będzie obsługiwany w pierwszej kolejności.

Propozycja wartości – co jest kluczowe dla klienta?

Propozycja wartości to zestaw cech wyróżniających proponowane rozwiązanie oraz sposób w jaki przyczynia się do zaspokojenia potrzeb klientów i rozwiązania ich problemów.

Kanały dystrybucji – w jaki sposób będzie realizowana sprzedaż?

Kanały dystrybucji określają proponowany sposób komunikacji z poszczególnymi segmentami klientów i przekazywania propozycji wartości (dystrybucja własna lub za pośrednictwem partnerów). Stanowią bardzo istotny element, ponieważ dochodzi tu do kontaktu na płaszczyźnie firma-klient, co bezpośrednio wpływa na odbiór propozycji wartości.

Relacje z klientami – jak będziemy kontaktować się z klientami?

Relacje z klientami obrazują planowany sposób komunikacji z grupą docelową w ramach poszczególnych segmentów (od bezpośrednich po automatyczne). Sposób relacji jest różny w zależności od planowanego celu biznesowego np. pozyskanie lub utrzymanie klienta. Na etapie projektowania istotne jest  aby zachować spójność z założonymi kanałami dystrybucji

Strumienie przychodów – jak i za co będą pobierane opłaty?

W odniesieniu do początkowo zdefiniowanych segmentów klientów oraz sposobów dostarczania wartości należy ustalić założenia polityki cenowej, określając m.in.: za jakie elementy klienci będą gotowi zapłacić? w jaki sposób będą realizowane płatności? jak zostanie ustalona cena dla poszczególnych segmentów? czy istnieją elementy, które będą darmowe?

Kluczowe zasoby – co jest niezbędne do zaoferowania propozycji wartości?

W odniesieniu do planowanej do zaoferowania propozycji wartości, należy zdefiniować kluczowe zasoby oraz określić ich charakter – wewnętrzne lub planowane do pozyskania. Kluczowe zasoby można zagregować w ramach kilku kategorii, m.in.:

  • zasoby ludzkie (wewnątrz organizacji, partnerzy, podwykonawcy),
  • zasoby fizyczne (maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu),
  • wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania, patenty).

Kluczowe działania – jak zapewnić sprawne funkcjonowanie modelu?

Kluczowe działania muszą być spójne ze zidentyfikowanymi kluczowymi zasobami, które będą stanowiły narzędzia wykorzystywane do dostarczania klientom docelowym propozycji wartości. Zbiór kluczowych działań jest ściśle uzależniony od danej idei biznesowej i definiuje sposób realizacji koncepcji biznesowej.

Kluczowi partnerzy – z kim będziemy współpracować?

Prawidłowe funkcjonowanie modelu biznesowego wymaga zidentyfikowania kluczowych partnerów oraz zadań jakie będą realizowali. Partnerzy (np. dostawcy, dystrybutorzy) powinni dysponować określonymi w modelu kluczowymi zasobami oraz posiadać kompetencje, pozwalające realizować wybrane kluczowe działania. Zatem ważne jest, aby profil partnerów korespondował z pozostałymi założeniami modelu biznesowego.

Struktura kosztów – jakie wydatki generuje model biznesowy?

Obszar agreguje informacje na temat planowanych wydatków związanych są z całą koncepcją biznesową, które można oszacować mając wstępnie zdefiniowane pozostałe obszary BMC. Struktura kosztów w konfrontacji z założeniami dotyczącymi strumieni przychodów, stanowi niezwykle przydatne narzędzie pozwalające podjąć decyzję o realizacji danego przedsięwzięcia.

BMC to dynamiczny zbiór założeń, podlegający aktualizacji. Raz zaprojektowany wymaga weryfikacji w realiach biznesowych, a następnie ewentualnej modyfikacji i dostosowania. BMC prezentuje koncepcję generowania przychodów przez dany projekt, zatem należy być ostrożnym przy jego tworzeniu - źle zdefiniowane założenia mogą doprowadzić do niepowodzenia całego przedsięwzięcia.


Źródło: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas