Wdrożenie strategii innowacji wiąże z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przy równoczesnym odsunięciu w czasie przyszłych zysków. Dlatego też niezwykle ważne dla efektywnego wdrożenia strategii innowacji jest określenie źródeł jej finansowania. Obejmują one zazwyczaj zarówno środki własne jak i finansowanie zewnętrzne np. ze źródeł komercyjnych lub przez zewnętrznych inwestorów. Ze względu na wysoki poziom ryzyka będący nieodłączną cechą działalności badawczej zdecydowanie najkorzystniejsze jest jednak pozyskanie dofinansowania na realizację części zadań ze środków publicznych. Pod tym względem lata 2017-2018 są bardzo sprzyjającym okresem na rozpoczęcie działalności innowacyjnej. Z jednej strony dostępna jest jeszcze dość duża pula środków z funduszy unijnych, z drugiej zaś wprowadzane są liczne zmiany prawne mające na celu wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Co istotne wspomniane wyżej wsparcie dostępne jest na każdym etapie procesu innowacyjnego – od prac B+R poprzez niezbędną infrastrukturę badawczą, aż po wdrożenie.

Prace badawczo-rozwojowe

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych generuje koszty operacyjne, takie jak koszty wynagrodzeń, wynajmu / amortyzacji posiadanej aparatury badawczej, zlecenia części prac podmiotom trzecim czy też surowców i odczynników wykorzystywanych do badań. Ich dofinansowanie możliwe jest w ramach dotacji unijnych lub tzw. ulgi B+R.

Na poziomie ogólnokrajowym projekty dotyczące prowadzenia prac badawczych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo-przemysłowe (współpraca firm z jednostkami naukowymi) dofinansowywane są przede wszystkim w ramach działań/poddziałań: 1.1.1 Szybka ścieżka, 1.2 Programy sektorowe oraz 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Uzyskanie wsparcia dla projektów badawczych o mniejszym zakresie jest także możliwe w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Ulga B+R jest natomiast instrumentem o charakterze podatkowym. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów prowadzenia działalności B+R. Należy przy tym pamiętać, że katalog kosztów kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania ze środków UE nie w pełni pokrywa się z katalogiem kosztów kwalifikowanych z punktu widzenia ulgi B+R. Od momentu wprowadzenia tj. od 2016 roku atrakcyjność ulgi dla przedsiębiorców systematycznie wzrasta. Jest to związane z podnoszeniem procentowego udziału kosztów które mogą podlegać odliczeniu. Zgodnie z tzw. dużą ustawą o innowacyjności od 2018 r. ma to być 100% wydatków kwalifikowanych (lub 150% w przypadku firm posiadających status CBR).

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Firmy, które rozpoczęły już działalność badawczo-rozwojową i mają w planach jej dalszy rozwój myślą zazwyczaj o rozszerzeniu swojego zaplecza badawczego. Może to oznaczać nie tylko zakup niezbędnej aparatury, ale także budowę / rozbudowę powierzchni, na której będą prowadzone badania. W POIR wsparcie w tym zakresie zostało przewidziane w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Mniejsze wartościowo projekty (poniżej 2 mln PLN) mogą się natomiast starać o środki w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Wdrożenie wyników badań

Uzyskanie wsparcia na wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej jest możliwe niestety tylko w przypadku MŚP. W ramach POIR jest ono udzielane w poddziałaniach 3.2.1 Badania na rynek i 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. W pierwszym z ww. działań wspierane są projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). W przypadku poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne wsparcie dotyczy wdrożenia innowacji technologicznych, które są wynikiem własnych bądź nabywanych prac B+R. Wsparciem objęte są przede wszystkim wydatki inwestycyjne a poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej.

Przedstawione wyżej instrumenty to tylko część dostępnej oferty zewnętrznego finansowania, z którego można skorzystać. Ważne, aby zarówno samą strategię innowacji jak i jej finansowanie przygotować z sposób przemyślany, kompleksowy i z odpowiednim wyprzedzeniem. Procesy te mogą się toczyć częściowo równolegle, przy czym podstawę stanowić musi oczywiście strategia innowacji. Od jej jakości zależy powodzenie całego procesu innowacyjnego w firmie.