Już od dziś mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą aplikować o środki w ramach konkursu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Tym razem do rozdania jest 170 mln zł, w tym 100 mln zł na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Zamiast 7 mln, przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 20 mln złotych na projekt.

Celem nadrzędnym działania jest zwiększenie potencjału podmiotów sektora MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Środki zostaną przeznaczone na projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku. Alternatywnie w ramach dofinansowania będzie można wdrożyć wyniki prac B+R przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie regionalnym. Prace projektowe mogą trwać maksymalnie 30 miesięcy, przy czym powinny się zakończyć przed 31 grudnia 2023 r.

Kiedy?

Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły i trwa od 30 kwietnia do 14 czerwca 2019 r. Brak podziału na rundy oznacza, że sam moment aplikowania pozostaje bez wpływu na ocenę. Istotny jest jednak w przypadku chęci rozpoczęcia projektu, a więc okresu kwalifikowania kosztów, gdyż, realizacja projektu może się rozpocząć dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Dla kogo?

Działanie 1.3.1. POPW jest skierowane do przedsiębiorców działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Stąd też, przedsiębiorcy chcący aplikować w konkursie powinni:

 • prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP;
 • osiągać przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie;
 • przynależeć od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:
  • minimum 5 przedsiębiorców należy do powiązania;
  • działają w pokrewnych sektorach;
  • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium RP;
  • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;
  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Ile?

Zgodnie z regulaminem konkursu, łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu  powinna zawierać się pomiędzy 1 mln zł a 50 mln EUR. Wsparcie na część inwestycyjną udzielane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej i maksymalnie może wynieść 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż 20 mln złotych. W limicie tym zawiera się również wsparcie na usługi doradcze, dla których poziom wsparcia wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane działania 1.3.1

Środki w ramach konkursu mogą być przeznaczone przez wnioskodawców na dofinansowanie m.in. następujących kosztów:

 • nabycie nieruchomości;
 • zakup albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Kluczowe kryteria konkursu 1.3.1

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do dofinansowania wynosi 13 pkt, przy czym wymagane minimum przy większości kryteriów wynosi 1 pkt. Uzyskanie środków warunkowane jest jednak ich dostępnością. Przy ocenie szans na powodzenie projektu warto więc ostrożnościowo założyć zapas punktów tak, aby ograniczyć negatywny wpływ wyczerpania alokacji środków.

Kluczowe, specyficzne kryteria konkursu przedstawiają się następująco:

 • członkostwo wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym;
 • przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego celami rozwoju;
 • innowacyjność produktu lub procesu technologicznego;
 • opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji;
 • przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;
 • realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.

W przypadku projektów, które w wyniku oceny uzyskały taką samą liczbę punktów, o wyborze do dofinansowania decydować będą kryteria rozstrzygające, w tym m.in. stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt, czy niższa od maksymalnej możliwej do uzyskania intensywność wsparcia.