Przedsiębiorcy planujący oraz już prowadzący działalność na terenie Polski mogą ubiegać się o wsparcie w formie dotacji, pożyczek bądź ulg podatkowych. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia, w szczególności dla przedsiębiorstw planujących duże inwestycje produkcyjne, były dotychczas specjalne strefy ekonomiczne, które pozwalają na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego. Dostrzegając duży potencjał takiej formy wsparcia, polski rząd podjął prace nad rozszerzeniem obszaru wsparcia. W wyniku procedowanych zmian zwolnienie z podatku będzie można uzyskać na terenie całego kraju, a otrzymanie wsparcia będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowego systemu wsparcia, które w takim lub w zbliżonym kształcie zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

 

Dla kogo? Przedsiębiorcy (MŚP, duże firmy)
W jakiej formie oferowane jest wsparcie? Wsparcie udzielane jest w formie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych / od osób prawnych.

Jaka jest wysokość wsparcia?

 

Zwolnienie ze 100% podatku do limitu zależnego od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja oraz od poziomu intensywności wsparcia wynikającego z mapy pomocy regionalnej.

W praktyce intensywność wsparcia może wynosić od 10% do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym małym i średnim firmom przysługuje zwiększenie w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych regionów. Dla firm małych o 20 p.p. a dla firm średnich o 10 p.p.

Na jaki okres można otrzymać zwolnienie z podatku? Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony: 10, 12 lub 15 lat - okres uzależniony od poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu (im wyższy poziom rozwoju tym krótszy okres zwolnienia).
Kiedy firma może uzyskać wsparcie?

Gdy zadeklaruje poniesienie określonej kwoty w ramach inwestycji i uzyska pozytywną Decyzję o wsparciu.

Wymagana kwota nakładów od 10 do 100 mln PLN uzależniona jest od poziomu bezrobocia w lokalizacji inwestycji, z możliwością obniżenia (patrz poniżej).

Jakie przedsięwzięcia będą preferowane?

Preferowane są inwestycje, które będą realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia. Przewidziano również obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla:

 • inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu – o 80%
 • mikro przedsiębiorstw – o 98%
 • małych przedsiębiorstw – o 95%
 • średnich przedsiębiorstw – o 80%
Co będzie oceniane na etapie wyboru projektów?

Dla projektów przemysłowych:

 • Czy planuje się wyspecjalizowane miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja obejmuje rozwój klastrów sektorowych?
 • Czy planuje się prowadzenie działalności B+R?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się współpracę ze szkołami branżowymi?

Dla projektów z sektora usług nowoczesnych dla biznesu:

 • Czy planuje się wysokopłatne miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja dotyczy centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę?
 • Czy wnioskodawca należy do sektora MŚP?
 • Czy planuje się współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się działania z zakresu opieki nad pracownikiem?

Inwestycja musi uzyskać minimalną liczbę punktów w ramach kryteriów jakościowych. Próg punktowy zależy od lokalizacji inwestycji.

Gdzie można realizować inwestycję? Zasięg wsparcia będzie obejmował tereny inwestycyjne w całej Polsce, jednak preferowane są inwestycje na terenach o wysokim bezrobociu
Kiedy można aplikować o wsparcie?

Wnioski o wydanie decyzji przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wejście w życie nowych regulacji planuje się na II kwartał 2018 r.

Jakie koszty kwalifikują się do objęcia wsparciem? Koszty nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy – stan na luty 2018.