Skuteczne wdrażanie pomysłów na nowe usługi i produkty jest obecnie jednym z ważniejszych warunków budujących pozycje rynkową firmy. Rozwiązań technologicznych jest dużo, dlatego tak ważne jest aby skoncentrować się tylko na tych, które przyniosą konkretne korzyści. Planując nabycie a następnie wdrożenie do działalności WNiP np. w formie patentu, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę szereg wymogów pod względem technologicznym czy też formalno-prawnym.

Pod koniec lipca Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo. Przedsiębiorstwo z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie na następujące rodzaje doradztwa:

 • o charakterze technologicznym,
 • o charakterze prawnym i prawno-patentowym,
 • w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

Wsparcie może wynieść nawet do 85% kosztów kwalifikowanych. Zakres usług obejmuje: due diligence technologiczne, audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, analizę otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii, optymalizacje struktury i regulacji wewnętrznych u przedsiębiorcy pod katem wdrożenia innowacji czy też ocenę innowacyjności technologii.

Poniżej schemat finansowania całego procesu transferu technologii czyli od doradztwa do faktycznego zakupu. O wsparciu na sam transfer technologii pisaliśmy tutaj, natomiast poniżej znajdują się najważniejsze informacje o uruchomionym naborze na usługi doradcze.

Siec Otwartych Innowacji

Dla kogo:

 • Małe i średnie firmy

Na co można uzyskać wsparcie:

 • Usługi doradcze dla przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie transakcji transferu technologii. Doradztwo ma umożliwić dokonanie rzetelnej analizy potrzeb biznesowych, analizy możliwości technologicznych oraz prawnych zakupu i wdrożenia danej technologii, a także przeprowadzenie kompetentnej wyceny technologii, o której dofinansowanie przedsiębiorca będzie się ubiegał.
 • Dofinansowaniu w ramach Projektu ARP podlegać będą następujące rodzaje doradztwa:
  • usługi doradcze o charakterze technologicznym,
  • usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym,
  • usługa wyceny wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

Forma wsparcia i wysokość dofinansowania:

 • maksymalna intensywność dofinansowania:
  • 85% (80 % dla firm z woj. mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych, jeśli całkowita pomoc na usługi doradcze w obszarze innowacji, z której skorzystała firma w ostatnich trzech latach, nie przekroczyła 200 tys. EUR;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców
 • maksymalna kwota wszystkich grantów jakie przedsiębiorca może otrzymać w ramach projektu ARP: 200 tys. euro


 • Nabór ciągły

>> Od czerwca 2018 r, Crido jest akredytowanym doradcą ARP Sieci Otwartych Innowacji i świadczy usługi o charakterze technologicznym przy realizacji transakcji transferu technologii

 

Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie -> POBIERZ RAPORT