7 stycznia 2020 r. wystartował nabór wniosków w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, który jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Konkurs realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu wspieranie polskich firm planujących wdrożyć u siebie innowacyjne rozwiązania (produkty, procesy, usługi), dzięki którym rozwiną własną działalność gospodarczą i osiągną wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. O wsparcie mogą się ubiegać mikro, małe i średni przedsiębiorstwa, realizujące projekt na terenie Polski. Preferowana jest współpraca z podmiotami norweskimi, nie jest ona jednak wymagana. Termin na złożenie wniosku upływa 31 marca 2020 r.

Budżet programu Fundusze norweskie i EOG

Budżet całego programu to 93,7 mln EUR, które zostaną podzielone pomiędzy 4 obszary:

  • technologie przyjazne środowisku (gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, gospodarka materiałowa, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery) – 50 mln EUR
  • innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich (ograniczenie ich zanieczyszczenia) – 10 mln EUR
  • technologie poprawiające jakość życia (w szczególności technologie odpowiadające na potrzeby i jakość życia osób starszych) – 18,7 mln EUR
  • schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet (wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy) – 15 mln EUR

Maksymalna kwota oraz intensywność wsparcia

Maksymalna kwota możliwej do uzyskania dotacji jest zależna od obszaru, w ramach którego dany wnioskodawca będzie się ubiegał o wsparcie i wynosi od 200 000 EUR (Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet) do 2 mln EUR (Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich oraz Technologie poprawiające jakość życia).

Intensywność wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji projektu i typu wydatków, które są planowane do poniesienia i może się wahać w przypadku kosztów związanych z inwestycją od 10% do 60%, a w przypadku prac B+R od 35% do 45%. W przypadku pozostałych rodzajów wydatków intensywność wsparcia będzie na jeszcze innym poziomie.

Koszty kwalifikowane

Katalog możliwych do poniesienia wydatków kwalifikowanych jest bardzo szeroki – możliwe jest otrzymanie wsparcia zarówno na wydatki inwestycyjne, jak np. zakup maszyn czy prac budowlanych, jak też na wydatki operacyjne związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych (wynagrodzenia pracowników, zlecanie badań) czy też wydatki na usługi doradcze i certyfikacyjne. Biorąc to pod uwagę, jak również kryteria oceny, które są mało skomplikowane w porównaniu do tego z czym przedsiębiorcy mają do czynienia w konkursach finansowanych ze środków unijnych, można się spodziewać dużego zainteresowania programem.

Minusem warunków ogłoszonego naboru jest możliwość kwalifikowania do wsparcia jedynie tych wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawców po zamieszczeniu przez PARP na swojej stronie internetowej listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Zgodnie z zapowiedziami instytucji ogłoszenie listy powinno nastąpić na przełomie września i października, co sprawia, że aby móc w pełni skorzystać z możliwości dofinansowania prac projektowych, przedsiębiorcy powinni do tego czasu czekać z ponoszeniem wydatków. Samo rozpoczęcie projektu może oczywiście nastąpić wcześniej – zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej może to nastąpić już dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Pełna dokumentacja konkursowa do ww. programu wsparcia dostępna jest na stronie internetowej PARP