Innowacje w sektorze stoczniowym to główny cel programu INNOSHIP (1.2 PO IR), do którego nabór rozpoczyna się 17 czerwca. Podmioty z województw innych niż mazowieckie będą mogły starać się o wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.  Do dyspozycji mają 200 mln PLN. Nabór wniosków potrwa do 16 września i co istotne, nie jest on podzielony na rundy.

INNOSHIP po raz trzeci

Jest to już trzeci konkurs w ramach INNOSHIP i warto podkreślić, że za każdym razem pojawiają się nowe kwestie związane z przygotowaniem projektu. Na przykład w rozpoczynającym się konkursie wprowadzono nowe zasady rozliczania kosztów osób pełniących funkcje zarządcze, nadzorcze i koordynujące czy też kierownika B+R. Będą one finansowane wyłącznie z ryczałtu kosztów pośrednich.

Agenda badawcza programu

INNOSHIP ma zadanie wspierać projekty wpisujące się w tzw. agendę badawczą programu, która określa pięć obszarów badawczych. Są to:

 • nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających,
 • rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza,
 • opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową w tym w szczególności uwzględniających nowe proekologiczne regulacje IMO, UW i Administracji polskiej,
 • opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Najważniejsze informacje o INNOSHIP

Prace badawcze zaplanowane w projekcie muszą zakończyć się opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej cechujących się nowością co najmniej w skali kraju. O wsparcie, przedsiębiorcy mogą ubiegać się samodzielnie lub w konsorcjum, przy czym, w przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego liderem zawsze musi być przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowane projektów realizowanych w ramach INNSOHIP muszą mieścić się w przedziale 1-60 mln PLN, a katalog kosztów kwalifikowanych do otrzymania dofinansowania obejmuje wynagrodzenia pracowników, amortyzację lub odpłatne korzystanie ze środków trwałych (w tym gruntów) i WNiP. Możliwe jest też finansowanie innych kosztów, np. surowców i materiałów, kosztów utrzymania linii badawczej, zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, a także kosztów zlecania usług badawczych podmiotom zewnętrznym (podwykonawstwo).

Intensywność dofinansowania zależy od typu i wielkości wnioskodawców, a także rodzaju prac, jakie będą oni prowadzić. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie 25-90%, natomiast jednostki naukowe zawsze otrzymają 100% dofinansowania, o ile projekt będzie realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Realizacja projektu nie może przekroczyć 48 miesięcy a wdrożenie wyników projektu powinno być zrealizowane maksymalnie w terminie 3 lat od jego zakończenia. Warto jeszcze przypomnieć jakie są kryteria oceny, za które otrzymamy punkty:

 • Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a kamienie milowe zostały prawidłowo określone
 • Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
 • Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
 • Nowość rezultatów projektu
 • Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 • Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP