Rozpoczyna się konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Od 11 marca do 30 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Najważniejszym załącznikiem jest agenda badawcza, która powinna definiować projekty badawcze kończące się innowacjami produktowymi i/lub procesowymi w ciągu kolejnych kilku lat. Dokument ponadto powinien zawierać informacje o zespole badawczym, posiadanej lub planowanej do zakupu aparaturze badawczej, plan współpracy z jednostkami naukowymi, sposoby zarządzania ryzykiem, czy też opis sposobu zarządzania prawami własności intelektualnej. Agenda badawcza jest ważnym dokumentem nie tylko ze względu na konkurs 2.1 PO IR, tak naprawdę może pełnić strategiczną role w firmie, która planuje swój rozwój w oparciu o działalność badawczą. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Agenda badawcza jako narzędzie planowania i zarządzania projektami B+R w przedsiębiorstwie".

W dokumentacji wprowadzono kilka zmian, dlatego też warto opierać się na aktualnej wersji, szczególnie jeżeli startujemy w konkursie po raz kolejny. Budżet tegorocznego konkursu wynosi 400 mln złotych. Wsparcie dostępne jest dla firm dużych, małych i średnich - ma formę bezzwrotnej dotacji, a jego wysokość w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść na część inwestycyjną do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln złotych.

Koszty kwalifikowane

 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
 • roboty i materiały budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne

Kluczowe kryteria oceny

 • współpraca z jednostkami naukowymi
 • przełomowy charakter planowanych prac badawczych
 • projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • nowe miejsca pracy dla pracowników B+R
 • współpraca z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO
 • członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym
 • skuteczna ochrona własności intelektualnej

Dodatkowe wsparcie

W ramach pomocy na projekty B+R

W ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia na koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

 • do 45% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • do 35% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa
 • do 25% kosztów kwalifikowanych – duże przedsiębiorstwa

W ramach pomocy de minimis

Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie pomocy de minimis wynosi:

 • do 45% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • do 35% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa
 • do 25% kosztów kwalifikowanych – duże przedsiębiorstwa

W każdym przypadku, nie więcej niż 200 tys. EUR