Projekty badawczo-rozwojowe, wsparcie inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R to przykłady najciekawszych konkursów dla przedsiębiorców planujących projekty na terenie województwa mazowieckiego. W przypadku projektów B+R nabór wniosków już trwa, natomiast dla inwestycyjnych zacznie się dosłownie za chwilę.

Projekty badawczo-rozwojowe

Konkurs realizowany w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw jest otwarty dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw pod kątem wielkości, ale pod warunkiem, że posiadają one doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski samodzielnie lub w formule partnerstwa naukowo-przemysłowego a projekt może objąć fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych - maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Zaplanować można także rozwój technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej, która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 29 maja aż do 31 sierpnia br.

Wysokość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych, do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych

Budżet: 10 mln EURO

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln złotych

W ramach konkursu można składać wyłącznie projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami badań Mazowsza czyli bezpieczna żywność, Inteligentne systemy zarządzania, w tym podobszar tematyczny „kosmos”, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia, w tym podobszar tematyczny “zdrowie”, “kosmetyka” i “edukacja”. Przy ocenie projektów kluczowe będzie dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy lub partnera w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz zasoby kadrowe, w tym kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu. Ponadto, istotne są zasoby rzeczowe, w tym infrastruktura naukowo – badawcza które pozwolą na merytoryczną i terminową realizację projektu. Projekt musi mieć związek z rozwojem przynajmniej jednego z następujących sektorów gospodarki (np. chemiczny, rolno-spożywczy), procesów usługowych (np. B2B, BR) czy technologii (np. biotechnologia, fotonika).

Projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac B+R

W ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP wspierane będą projekty polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa związanej z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R oraz związane z realizacją zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Termin składania wniosków: od 30 czerwca do 17 lipca br.

Wysokość wsparcia: od 20% do 55% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości firmy i lokalizacji projektu

Budżet: 10 mln EURO

Minimalny poziom wsparcia: 400 tys. złotych

Maksymalny poziom wsparcia: 850 tys. złotych

To co należy podkreślić, to fakt że muszą być to projekty, które bazują na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Wyniki te nie mogą być starsze niż 1 stycznia 2012 roku a w wyniku realizacji projektu, firma wdroży na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty/usługi. Wnioski mogą składać wyłącznie firmy spełniające kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, które działa na rynku dłużej niż 6 miesięcy. W konkursie liczą się również nowe miejsca pracy, czy też zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przy wytwarzaniu oraz dostarczaniu produktów/usług będących wynikiem projektu.