Na rozwój nowych technologii w sektorze rolnym przeznaczono 100 mln złotych. Wnioski będzie można składać od 10 września do 6 listopada. W dokumentacji konkursowej znajdziemy szczegółowy wykaz tematów badawczych, których muszą dotyczyć projekty wnioskodawców. Dzięki temu powstaną konkretne produkty i technologie dla rolnictwa. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości oraz konsorcjów w tym z udziałem jednostek naukowych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP wynosi 1 mln zł, a dla pozostałych projektów 2 mln zł.

Tematyka konkursu obejmuje takie tematy jak:

  • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie
  • mechanizacja w rolnictwie
  • aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie
  • rolnictwo precyzyjne (smart fields)
  • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza
  • bioenergia i biomateriały

Oprócz obowiązkowego wpisania się projektu w wybrany obszar tematyczny to jednocześnie projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany i zależy od typu prac badawczych oraz od statusu wnioskodawcy. Może wynieść od 40% do 90% kosztów kwalifikowanych. Katalog wydatków, które mogą zostać dofinansowane obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, usługi zlecone (podwykonawstwo), amortyzację lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej czy też koszty zakupu materiałów i sprzętu badawczego.

Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 roku.