Wniosek o płatność jest głównym narzędziem wykorzystywanym do rozliczania projektów (więcej w artykule Narzędzie do rozliczania projektu – wniosek o płatność). W zależności od sposobu wnioskowania (zaliczka czy refundacja), beneficjent składa, poprzez system SL2014, jeden z rodzajów wniosków o płatność z częstotliwością minimum raz na trzy miesiące.

Celem wyjaśnienia, dofinansowanie ze środków unijnych można otrzymać w następujących formach:

 1. W ramach zaliczki – środki finansowe otrzymuje się przelewem na konto przed poniesieniem wydatków (np. przed opłaceniem faktury).
 2. W ramach refundacji – środki finansowe otrzymuje się przelewem na konto w formie zwrotu środków, które zostały wcześniej poniesione, czyli zapłacone (np. ze środków własnych).

Warto zatem przyjrzeć się, z jakimi rodzajami wniosków o płatność mamy do czynienia w całym procesie realizacji i rozliczania projektu.

Różne rodzaje wniosków o płatność

Wniosek o zaliczkę – służy do wnioskowania o przyznanie płatności zaliczkowej, czyli płatności przed poniesieniem danego wydatku. Warto podkreślić, że wnioski o płatność zaliczkową można złożyć niezależnie od pozostałych wniosków, w razie takiej potrzeby.

Wniosek o refundację – służy do wnioskowania o refundację wydatków sfinansowanych ze środków już poniesionych przez beneficjenta (wydatków już zapłaconych).

Wniosek rozliczający zaliczkę – służy do rozliczania środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych. Trzeba podkreślić, że otrzymanie każdej kolejnej zaliczki będzie uwarunkowane rozliczeniem co najmniej 70% wszystkich wcześniej otrzymanych transz zaliczek. Z kolei przez rozliczenie transz zaliczek rozumiemy wykazanie poniesionych wydatków lub zwrot niewykorzystanej zaliczki do instytucji udzielającej wsparcie. Czas na rozliczenie transz zaliczek wynika z zapisów umowy o dofinansowanie.

Wniosek sprawozdawczy – składany jest przez beneficjenta, gdy w danym okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne koszty związane z projektem. We wniosku tym opisuje się postęp dotyczący realizacji projektu, jego zadań i etapów oraz dalsze zadania, które w następnej kolejności (czyli w ciągu kolejnych trzech miesięcy) będą realizowane.

Wniosek końcowy – służy rozliczeniu końcowemu projektu (na zakończenie projektu) i stanowi, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania. Należy pamiętać, że wniosek o płatność końcową beneficjent zobowiązany jest złożyć w okresie kwalifikowalności kosztów, określonym w umowie o dofinansowanie.

Łączenie wniosków o płatność

Powyżej opisane wnioski o płatność mogą się łączyć i występować w różnej konfiguracji w zależności od potrzeb.

Można jednocześnie:

 • ubiegać się o zaliczkę i refundację kosztów,
 • rozliczać zaliczkę i ubiegać się o kolejną zaliczkę,
 • rozliczać zaliczkę i ubiegać się o refundację kosztów,
 • rozliczać zaliczkę, wnioskować o jej kolejną transzę, a także ubiegać się o refundację kosztów,
 • ubiegać się o refundację kosztów, jak również składać wniosek o płatność końcową,
 • łączyć wszystkie rodzaje wniosków o płatność z wnioskiem sprawozdawczym, o ile inne rodzaje się wzajemnie nie wykluczają.

Ale uwaga! Nie można:

 • ubiegać się o zaliczkę i jednocześnie składać wniosku o płatność końcową projektu,
 • utworzyć kolejnego wniosku, jeżeli złożony już został wniosek o płatność końcową i został on zatwierdzony przez instytucję.

Przesłane do instytucji wnioski weryfikowane są w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku o płatność. Termin ten zapewne się wydłuży w przypadku pojawienia się konieczności wprowadzenia poprawek lub/i uzupełnień. Warto tu również podkreślić, że najszybciej procedowanym wnioskiem o płatność jest zazwyczaj wniosek o zaliczkę.

Czytaj więcej

 1. Narzędzie do rozliczania projektu – wniosek o płatność