Sytuacja panująca obecnie w kraju i na świecie związaną z chorobą COVID-19, która spowodowała wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego od dnia 13.03.2020 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020 poz. 433) powoduje liczne utrudnienia dla przedsiębiorców. W reakcji na tę wyjątkową sytuację wprowadzane są działania, które mają na celu minimalizację negatywnych skutków dla gospodarki.

Konsekwencje aktualnych wydarzeń nie pozostają również bez wpływu na firmy realizujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 16 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło pakiet antykryzysowy, w którym przedstawia rekomendacje Instytucjom odpowiedzialnym za poszczególne konkursy działania, które powinny wspomóc beneficjentów.

Rekomendacje, które mogą mieć wpływ na aktualnie realizowane projekty to przede wszystkim:

  1. W przypadku występowania opóźnień - możliwość aneksowania umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność lub aneksowania umowy w celu zmiany terminu jego zakończenia;
  2. W przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne było odwołanie finansowanych w nich spotkań, szkoleń czy wyjazdów – uznanie poniesionych wydatków za kwalifikowalne;
  3. W odniesieniu do kontroli - dokonanie ewentualnych zmian planów kontroli systemowych w rocznych planach kontroli oraz dokonanie przeglądu harmonogramów kontroli i urealnienie terminów wykonania czynności, w tym w szczególności rozważenie wykonania określonych czynności „zza biurka”.

Rekomendacje są wprowadzane przez poszczególne Instytucje. Wczoraj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca dla najpopularniejszego konkursu finansującego działania badawczo-rozwojowe – Szybka Ścieżka - ogłosiło swój pakiet wsparcia dla firm realizujących projekty.

NCBR, w ramach swojego wsparcia, proponuje:

  • możliwość wprowadzenia zmian w obszarze kwalifikowalności wydatków i uznania wydatków poniesionych w ramach odwołanych imprez targowych za kwalifikowalne,
  • zmianę zakresu czynności w ramach kontroli projektów na miejscu - kontrola realizowana będzie w oparciu o przekazaną przez beneficjenta dokumentację projektu, a ewentualne czynności wyjaśniające będą realizowane elektronicznie,
  • przesunięcie na najbliższy możliwy do przeprowadzenia termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym oraz przełożenie terminów wizyt monitorujących,
  • możliwość wprowadzenia zmian w projekcie wynikających lub pojawiających się w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego – w tym przypadku NCBR prosi o składanie w miarę możliwości jednego wniosku o zmiany, obejmującego kompleksowo wszystkie zmiany konieczne do wprowadzenia w projekcie.

NCBR dopuszcza również sytuację, w której niedotrzymane zostaną terminy wskazane w harmonogramie projektu czy umowie, o ile takie przypadki będą miały jednoznaczne uzasadnienie związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Oczywiście należy pamiętać, że dostępne rozwiązania mają na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy takiej pomocy realnie potrzebują.

W tym kontekście, jeżeli byłaby konieczność wprowadzenia zmiany w projekcie i harmonogramie, niezwykle istotne jest zebranie pełnej argumentacji wraz z ewentualną dokumentacją jednoznacznie wskazującą, że opóźnienia czy zmiany wynikają ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. NCBR indywidualnie będzie podchodził do wniosku każdego beneficjenta rozpatrując przedstawioną argumentację.

Czytaj więcej:

 


O zespole

Zespół Rozliczeń i administracji projektami posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji usług związanych z kompleksowym rozliczeniem wsparcia publicznego ze środków unijnych oraz krajowych. Usługi naszych ekspertów obejmują m.in. kompleksowe rozliczenie wsparcia, weryfikację prawidłowości administracyjnego prowadzenia projektu oraz usługi ad hoc związane z zaistniałymi nieprawidłowościami tzw. zarządzanie kryzysowe. Zespół obecnie wspiera rozliczanie projektów o wartości ponad miliarda złotych. Jeżeli mają Państwo pytania do naszych ekspertów, zapraszamy do kontaktu.