W dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa obserwujemy, iż duża część inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców posiadających decyzję o wsparciu jest odkładana w czasie lub też pierwotnie deklarowane nakłady są istotnie pomniejszane. Obecna sytuacja może mieć również wpływ na  możliwość wypełnienia tzw. kryteriów jakościowych inwestycji.

Warto być świadomym, iż wymuszone obecnymi okolicznościami zmiany, co do skali, harmonogramu czy też parametrów projektu mogą w skrajnym wypadku prowadzić do rażącego uchybienia warunkom określonym w decyzji o wsparciu lub zezwoleniu strefowym. To z kolei może skutkować uchyleniem decyzji o w wsparciu lub cofnięciem zezwolenia.

Konsekwencją uchylenia decyzji/cofnięcia zezwolenia jest zwrot uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej wraz z naliczonymi ustawowo odsetkami. W skrajnym zaś przypadku (gdy podatnik korzystał z dwóch i więcej zezwoleń lub decyzji) może dojść do obowiązku zwrotu kwoty w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w zezwoleniu lub uchylonej decyzji i to nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca faktycznie skorzystał jedynie z małej części określonego limitu.

Warto zawczasu ocenić wpływ zmian dotyczących inwestycji na obowiązki zawarte w decyzji o wsparciu  (lub zezwoleniu strefowym) – część zapisanych warunków może podlegać modyfikacji. Do najważniejszych z możliwych zmian należą:

  • wydłużenie terminu na zakończenie inwestycji (co jednocześnie może mieć wpływ na inne warunki);
  • redukcja wartości inwestycji;
  • redukcja ilości zadeklarowanych miejsc pracy do utworzenia (a także potencjalnie miejsc pracy do utrzymania, w tym w części wynikającej z „historycznych” wartości zatrudnia, sprzed okresu otrzymania zezwolenia sse/ decyzji o wsparciu);
  • zmiana, co do zadeklarowanych kryteriów jakościowych inwestycji (dotyczy decyzji o wsparciu; w projekcie nowelizacji przepisów zapisano możliwość zmiany 1 kryterium jakościowego).

Co istotne, organem właściwym w tym procesie nie jest zarządzający strefą ekonomiczną lecz minister ds. gospodarki (obecnie: Minister Rozwoju). Decyzja Ministra ma każdorazowo charakter uznaniowy, tak więc konieczne jest zbudowanie przekonywującej argumentacji (zarówno o charakterze prawnym, jak i ekonomicznym i technicznym). Jednocześnie, warto zaplanować proces zmiany zezwolenia strefowego/ decyzji o wsparciu ze sporym „marginesem czasowym”.

W przypadku jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Crido.