Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 to główny cel nowego konkursu PARP. Nabór rozpocznie się 15 czerwca 2021 r. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie tzw. „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

25 mln PLN na transformację technologiczną przedsiębiorstw

Projekt oceniany będzie pod kątem wpływu na zwiększenie zastosowania technologii przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie. PARP wskazał technologie, które mają być podstawę do planowanych przemian:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych
 • Roboty przemysłowe
 • Przemysłowy Internet rzeczy
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Chmura obliczeniowa
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain
 • Druk addytywny (druk 3D)

Budżet w wysokości 25 mln PLN przeznaczony będzie dla małych i średnich firm, które prowadzą działalność produkcyjną oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln PLN.

W przypadku wykluczonych z naboru mikro przedsiębiorstw trudno mówić o zaawansowanych procesach produkcyjnych, dlatego dla tych podmiotów PARP zaoferuje inne, dedykowane programy wsparcia planowane do uruchomienia w drugiej połowie bieżącego roku.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Środki w ramach konkursu mogą być przeznaczone na dofinansowanie:

 • usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej (pomoc de minimis)
 • usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej (pomoc de minimis lub pomoc na usługi doradcze dla MŚP)
 • zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji (pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna)
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna)

Maksymalna wartość grantu wynosi 800 000 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej to 100 000 PLN. Pomoc de minimis stanowi do 85% kosztów kwalifikowanych, z kolei pomoc na usługi doradcze do 50% kosztów. Intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej zależy od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa aplikującego po wsparcie. Projekt nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i musi zakończyć się nie później niż do 30 września 2023 r.

Co istotne, za rozpoczęcie realizacji projektu nie uznaje się poniesienia kosztów usług polegających na opracowaniu mapy drogowej, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru, jednak z zachowaniem ww. dat.

Mapa drogowa – co powinna zawierać?

Mapa drogowa przedsiębiorstwa musi uwzględniać minimalny zakres obszarów obowiązkowych, który został określony w regulaminie konkursu.

 1. część diagnostyczna zawierająca m.in. charakterystykę przedsiębiorstwa i jego produktów, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej, opis otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej, charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych, opis i uzasadnienie obszarów potencjału (działania/procesy) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, wnioski i plan dalszych działań;
 2. część wdrożeniowa zawierająca m.in. charakterystykę inwestycji (w tym: cel, efekt, analizę kosztów, opis korzyści i ryzyk, określenie celów transformacji cyfrowej oraz mierników ich efektywności, uzasadnienie strategiczne i finansowe inwestycji), plan wdrożenia (zadania, działania, KPI, czas realizacji) i planowane źródła finansowania.

Kiedy można aplikować o wsparcie?

Dokumentacja konkursu jest już dostępna na stronie internetowej PARP, a wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r. do godziny 16.00.

Należy zwrócić uwagę na to, że termin składania wniosków może ulec skróceniu, jeżeli kwota grantów złożonych w ramach naboru wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze.

Zainteresowanie koncepcją Przemysłu 4.0 wzrasta wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Z pewnością zainteresowanie konkursem pilotażowym będzie bardzo duże. W efekcie, od 2022 roku możemy spodziewać się już regularnych naborów na projekty związane z Przemysłem 4.0.