9 czerwca 2022 zapadł pierwszy wyrok NSA potwierdzający możliwość „szerokiego” zakresu zwolnienia w ramach decyzji o wsparciu („DoW”). Kwestia absolutnie kluczowa dla przedsiębiorców działających w PSI, także wyrok wyczekiwany przez wielu. Orzeczenie potwierdza, iż podatnicy dokonujący tzw. rozbudowy istniejącego zakładu mają możliwość objęcia zakresem zwolnienia całości dochodu z działalności produkcyjnej, nie tylko dochodu z nowej inwestycji. Nie jest przy tym konieczne wnikanie w temat tzw. „ścisłych związków” między nową inwestycją (podstawa uzyskania decyzji o wsparciu) a dotychczas prowadzoną działalnością.

Reprezentowany przez CRIDO przedsiębiorca uzyskał pierwotnie korzystną interpretację indywidualną prawa podatkowego: zwolnieniu na podstawie decyzji o wsparciu podlega całkowity dochód, który spełnia łącznie warunki: (i.) „terytorialne” – dochód z terenu DoW; (ii.) „rodzajowe” – dochód jak określony kodami PKWIU w DoW. Kropka. Interpretacja indywidualna została kilka miesięcy później z urzędu zmieniona na stanowisko niekorzystne dla podatnika. Następnie mieliśmy sukces na etapie WSA i… czekanie. Na orzeczenie NSA, które zapadło wczoraj. Uzyskany wyrok potwierdza naszym zdaniem jedyną racjonalną, możliwą interpretację przepisów – ustawodawca nie wprowadzał dodatkowych ograniczeń dla dochodu, który podlegał pod zwolnienie w ramach DoW – w konsekwencji: brak podstaw do tzw. podejścia projektowego (obowiązek zawężania dochodu, które podlega pod zwolnienie w ramach DoW wyłącznie do dochodu „wypracowanego” przez aktywa z nowej inwestycji”) czy też brak podstaw do oczekiwania od podatnika wykazywania tzw. ścisłych związków (który to wymóg organy podatkowe próbują wprowadzić „tylnymi drzwiami” – poprzez interpretacje ogólną oraz Objaśnienia Ministra Finansów).

Wyrok dotyczy postępowania wszczętego jeszcze w 2018 r., także formalnie odnosi się do stanu sprzed 1.1.2022 (kiedy to nastąpiła modyfikacja przepisu regulującego zakres zwolnienia – w przypadku CIT w szczególności: art. 17.1.34a). Co jednak ważne, w naszej ocenie wyrok będzie także pomocny przedsiębiorcom dla rozliczeń od 2022 poczynając – biorąc pod uwagę m.in. tak uzasadnienie zawarte do zmiany przepisów począwszy od 2022 jak i tezy, które padły we wczorajszym, na tę chwilę ustnym uzasadnieniu orzeczenia. Czekamy przy tym na pisemne uzasadnienie wyroku – będziemy oczywiście dzielić się z Państwem szczegółami.

Zapraszamy jednocześnie do kontaktu przedsiębiorców, którzy czekają na swoje rozstrzygnięcia (czy to przed WSA czy NSA) czy też przedsiębiorców dokonujących obecnie analizy tzw. ścisłych związków w ramach swoich projektów, która wciąż może pozostawać istotna i przydatna – w szczególności na poziomie „przedsądowym” (etap rozstrzygnięć organów skarbowych czy też celno-skarbowych).