Jak nakreślono w poprzednich wpisach naszego cyklu, nabór wniosków w konkursie EIC Accelerator jest prowadzony w trzyetapowej procedurze i składa się z wniosku wstępnego (ang. short application), wniosku właściwego (ang. full application) oraz panelu ekspertów. W niniejszym artykule weźmiemy pod lupę pierwszy z nich.

Proces aplikowania i oceny

Krótka aplikacja składa się następujących części:

  • Wniosku wstępnego – kilkustronicowego formularza pytań dotyczącego innowacji, potencjału rynkowego oraz zespołu projektowego;
  • Pitch deck’u – prezentacji zawierającej maks. 10 slajdów;
  • Materiału video – 3-minutowego nagrania, na którym główni członkowie zespołu powinni zaprezentować innowacyjne rozwiązanie i główną motywację stojącą za aplikacją.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i podlega ocenie czterech ekspertów EIC zgodnie z zasadą first come first served, tj. zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Czas oczekiwania na wynik to maksymalnie 4 tygodnie od złożenia.

Kompetencje oceniających będą odpowiadać obszarowi technologii i zastosowania rynkowego danej innowacji. Eksperci będą mieli dostęp do analiz, np. dotyczących powiązanych publikacji naukowych i patentów. Ocena wniosków będzie realizowana według trzech głównych kryteriów oceny:

  1. Doskonałość (ang. Excellence): eksperci sprawdzą czy innowacja ma wysoki stopień nowości w porównaniu do istniejących produktów, usług i modeli biznesowych, czy ma potencjał do stworzenia nowego rynku lub do wprowadzenia znaczących zmian na już istniejącym oraz czy jest to odpowiedni moment pod względem rynkowym, użytkownika oraz trendów i rozwoju technologicznego;
  2. Wpływ (ang. Impact): oceniający zweryfikują czy dana innowacja ma potencjał do skalowania, czy związane z nią potrzeby finansowe są dobrze ocenione a zarazem realistyczne oraz czy innowacja ma szansę osiągnąć paneuropejski wpływ społeczny, ekonomiczny i środowiskowy;
  3. Poziom ryzyka, wdrożenie i uzasadnienie potrzeby dofinansowania (ang. Level of risk, implementation, and need for Union support): eksperci ocenią czy zespół projektowy posiada kompetencje oraz motywację do wdrożenia proponowanej innowacji i wprowadzenia jej na rynek, a także czy odpowiednio zaplanowano pozyskanie krytycznych kompetencji, których obecnie brakuje w zespole.

Każdy z czterech ekspertów zadecyduje czy wniosek spełnia kolejne kryteria oceny i przyzna ocenę pozytywną lub negatywną – nastąpiło całkowite odejście od skali punktowej na rzecz oceny zerojedynkowej tzw. „GO” lub „NO GO”. Jeśli co najmniej dwóch oceniających przyzna ocenę pozytywną, wniosek zostanie zaakceptowany, a wnioskodawca zaproszony do kolejnego etapu – przygotowania pełnego wniosku o dofinansowanie.

Co w razie niepowodzenia?

Wnioski ocenione negatywnie będą mogły zostać poprawione i złożone ponownie. Po dwóch nieudanych próbach aplikowania o wsparcie będzie miał miejsce 12-miesięczny okres zamrożenia, w trakcie którego aplikujący nie będzie mógł składać wniosków.

W kolejnym wpisie przybliżymy temat wniosku właściwego oraz panelu ekspertów w konkursie EIC Accelerator.

>> Artykuł dostępny także w wersji anglojęzycznej.

Czytaj więcej: