W ostatnim artykule cyklu dotyczącego flagowego konkursu programu Horyzont Europa – EIC Accelarator przybliżymy, jak wygląda drugi i trzeci etap oceny wniosków złożonych w ramach tego instrumentu, czyli wniosek właściwy (eng. full proposal) oraz prezentacja projektu przed panelem ekspertów (eng. pitch-deck).

Wniosek właściwy

Wnioskodawcy, których Projekty zostały pozytywnie ocenione w ramach wniosku wstępnego, zostają zaproszeni do przygotowania tzw. wniosku właściwego, który musi zostać złożony w terminie 12 miesięcy od otrzymania wyniku oceny wniosku wstępnego. W 2021 r. nabór aplikacji potrwa do 6 października. Harmonogramy na kolejne lata będą sukcesywnie ogłaszane.

Ocena będzie prowadzona na zasadach podobnych do tych stosowanych w I etapie. Wniosek będzie oceniany przez 3 ekspertów, sprawdzających dokumentację pod kątem technologicznym i biznesowym, zgodnie z kryteriami oceny:

 1. Doskonałość (Excellence)
  • czy innowacja ma wysoki stopień nowości w porównaniu do istniejących produktów, usług i modeli biznesowych;
  • czy ma potencjał do stworzenia nowego rynku lub do wprowadzenia znaczących zmian na już istniejącym oraz czy jest to odpowiedni moment pod względem rynkowym, użytkownika oraz trendów i rozwoju technologicznego;
  • czy innowacja została już sprawdzona w środowisku laboratoryjnym i środowiskach zbliżonych w celu scharakteryzowania potencjału i oceny poziomu ryzyka (TRL 5/6).
 2. Wpływ (Impact)
  • czy dana innowacja ma potencjał do skalowania, czy związane z nią potrzeby finansowe są dobrze ocenione a zarazem realistyczne oraz czy innowacja ma szansę osiągnąć paneuropejski wpływ społeczny, ekonomiczny i środowiskowy;
  • czy właściwie określony rynek dla innowacji, w tym jego specyficzne uwarunkowania oraz przewidywaną stopę wzrostu;
  • czy analiza konkurencji została przeprowadzona prawidłowo, w tym czy zidentyfikowano potencjalnych odbiorców i użytkowników, w tym czy zidentyfikowano unikatowe cechy produktu (ang. unique selling points) i kluczowe różnice względem rozwiązań konkurencyjnych;
  • czy zaproponowano przekonującą oraz przemyślaną strategię komercjalizacji;
  • czy kluczowi partnerzy niezbędni do komercjalizacji zostali zidentyfikowani i zaangażowani.
 3. Poziom ryzyka, wdrożenie oraz uzasadnienie potrzeby dofinansowania (Level of risk, implementation, and need of UE support)
  • czy zespół projektowy posiada kompetencje oraz motywację do wdrożenia proponowanej innowacji i wprowadzenia jej na rynek, a także czy odpowiednio zaplanowano pozyskanie krytycznych kompetencji, których obecnie brakuje w zespole;
  • czy plan komercjalizacji uwzględnia jasno zdefiniowane kamienie milowe, zadania, spodziewane wyniki, wraz z niezbędnymi zasobami i harmonogramem;
  • czy charakter i poziom ryzyka inwestycji w innowację oznacza, że ​​uczestnicy rynku nie są chętni do samodzielnego zaangażowania całej kwoty;
  • czy istnieją dowody na to, że uczestnicy rynku byliby skłonni do inwestowania razem z EIC lub na późniejszym etapie.

Ocena wniosków będzie prowadzona w systemie zerojedynkowym (GO/ NO GO). Do kolejnego etapu oceny – spotkania z ekspertami (tzw. pitch-deck) zakwalifikują się projekty, które uzyskały GO od wszystkich trzech ekspertów w ramach wszystkich trzech kryteriów.

Spodziewany czas oczekiwania na wynik to około 5-6 tygodni od zakończenia naboru.

Spotkanie z Ekspertami EIC

Trzeci i zarazem ostatni etap oceny to spotkanie z Ekspertami w formie panelu – wnioskodawcy dostaną możliwość zaprezentowania swoich projektów przed jury złożonym z maksymalnie 6 osób. Szczegóły na temat spotkania (data i godzina, miejsce, a także w przypadku paneli realizowanych w formie zdalnej – informacje na temat spotkania wirtualnego) zostaną przekazane Wnioskodawcy co najmniej 1-2 tygodnie wcześniej.

Czas spotkania wyniesie maksymalnie 40 minut, w tym nie więcej niż 10 minut może być  przeznaczone na prezentację projektu, która w formie pdf jako pitch-deck stanowi jeden z załączników do wniosku właściwego. Kolejne 30 minut to sesja pytań i odpowiedzi.

W panelu może wziąć udział maksymalnie 3 przedstawicieli wnioskodawcy.

Spotkania będą organizowane około 8-10 tygodni po zakończeniu naboru (lub dłużej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba – dla naboru kończącego się w październiku planowany termin organizacji paneli to grudzień br. O jego wynikach Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w ciągu 2-3 tygodni po spotkaniu.

Co w razie niepowodzenia?

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu, wnioski ocenione negatywnie będą mogły zostać poprawione i złożone ponownie. Po dwóch nieudanych próbach aplikowania o wsparcie będzie miał miejsce 12-miesięczny okres zamrożenia, w trakcie którego aplikujący nie będzie mógł składać wniosków. Ponadto, w przypadków start-upów, które uzyskały pozytywną ocenę w ramach kryteriów Doskonałość i Wpływ, ale nie wykazały wystarczającego poziomu ryzyka, co nie uzasadnia konieczności wsparcia ze strony UE, mogą otrzymać certyfikat Seal of Excellence, uprawniający m.in. do startowania w dedykowanych konkursach na poziomie krajowym.

> Artykuł dostępny także w wersji anglojęzycznej.

Czytaj więcej: