W niniejszym wpisie przybliżymy zasady aplikowania o wsparcie w ramach instrumentu EIC Pathfinder – dedykowanego wspieraniu innowacji o przełomowym charakterze społeczno-gospodarczym, realizowanych przez konsorcja przedsiębiorców lub naukowo-przemysłowe.

EIC Pathfinder to instrument wsparcia pomysłów na początkowym etapie rozwoju - od idei do stworzenia Proof of Concept (PoC) tj. od I do IV poziomu gotowości technologicznej (TRL). W 2021 r. łączny budżet EIC Pathfinder to 168 milionów euro, z czego na konkursy tematyczne przeznaczono 132 mln euro, a 36 mln euro na konkurs ogólny.

Podstawowe informacje o instrumencie – ile, kiedy i dla kogo?

Instrument skierowany jest przede wszystkim do konsorcjów naukowo-przemysłowych, z co najmniej 3 różnych krajów objętych programem Horyzont Europa. Konkurs przewiduje możliwość udziału wszystkich typów przedsiębiorstw – zarówno dużych, o średniej kapitalizacji (tzw. mid caps), jak i MŚP. Pomimo, iż współpraca międzynarodowa jest istotnym czynnikiem, niektóre nabory tematyczne dopuszczają udział mniejszych konsorcjów. Dofinansowanie w formie dotacji przyznawane jest na przedsięwzięcia o wartości do 4 milionów euro. Co istotne, z uwagi na wysoki poziom ryzyka projektów na wczesnym etapie badań, poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Chociaż w 2021 r. termin na składanie wniosków w konkursie ogólnym został już zakończony, wciąż pozostają konkursy tematyczne, gdzie nabór pozostaje otwarty do 27 października br. Poniżej przybliżamy informacje o obecnie dostępnych naborach tematycznych.

Konkursy tematyczne - Finansowanie wielkich wyzwań technologicznych UE

Na 2021 r. Komisja Europejska zidentyfikowała 5 tematów (określanych mianem wyzwań), które odzwierciedlają najważniejsze technologie mogące mieć przełomowy charakter na działanie całej UE.

Awareness inside (Samoświadoma sztuczna inteligencja)

Zakres tematyczny skierowany przede wszystkim do sektora IT rozwijającego technologie z zakresu AI. Opracowanie technologii adresujących to wyzwanie pozwoliłoby na krok naprzód w inżynierii złożonych systemów, czyniąc je bardziej odpornymi, samo rozwijającymi się i zorientowanymi na człowieka. W ramach wskazanego wyzwania oczekuje się projektów, które dotyczą m.in.:

  • wykazania roli i wartości dodanej świadomości w technologii;
  • określenia integracyjnego podejścia do inżynierii świadomości, jej technologicznego zestawu narzędzi, potrzeb i implikacji oraz jej ograniczeń, w tym wymogów etycznych i regulacyjnych.

Tools to measure & stimulate activity in brain tissue (Narzędzia do pomiaru i stymulacji aktywności w tkance mózgowej)

Zakres tematyczny skierowany przede wszystkim do sektora MedTech, w tym podmiotom chcącym rozwijać nowe urządzenia medyczne do pomiaru i stymulacji aktywności mózgu. Zaadresowanie tego wyzwania pozwoliłoby opracować nowe narzędzia terapeutyczne, które mogą zrewolucjonizować leczenie chorób mózgu, w tym zaburzenia pamięci (choroba Alzheimera), padaczkę, zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona) i wielu innych. W ramach wskazanego wyzwania oczekuje się projektów, które dążą do:

  • opracowania urządzeń o unikalnych cechach, np. ukierunkowane na obecnie nieleczone zaburzenie, oferujące niespotykaną miniaturyzację, niską latencję, zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego monitorowanie-stymulacja, itd.;
  • nowych lub powstających zasad fizycznych lub metodologii, które mogłyby stanowić podstawę dla przyszłych technologii wykrywania lub stymulacji mózgu, o wyraźnych i wymiernych korzyściach.

Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy (Nowe technologie w terapii komórkowej i genowej )

Zakres tematyczny skierowany przede wszystkim do sektora technologii biomedycznych pracujących nad terapiami genowymi (CGT). Zaadresowanie tego wyzwania pozwoli opracować terapie genowe, które w coraz większym stopniu kształtują leczenie i diagnostykę medyczną i przybliżają nas do ery medycyny precyzyjnej. W ramach wskazanego wyzwania oczekuje się projektów, które dążą do:

  • rozwoju technologii produkcji i produktów terapii komórkowej do fazy klinicznej;
  • rozwoju adoptywnych terapii komórkowych (CAR-T, TCR, TIL);
  • identyfikacji terapii komórkowych nowej generacji w leczeniu nowotworów;
  • zastosowania spersonalizowanej terapii komórkowej w leczeniu pacjentów z nowotworami;
  • poprawy skuteczności systemów dostarczania genów (wektorów)

Novel routes to green hydrogen production (Nowe ścieżki do produkcji zielonego wodoru)

Zakres tematyczny skierowany przede wszystkim do sektora energetyki, rozwijającego technologie wodorowe. Zaadresowanie wyzwania przyczyni się do rozwoju nowych technologii umożliwiających dekarbonizację europejskiej energetyki oraz osiągnięcia ambitnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. W ramach wyzwania oczekuje się projektów, które dążą do opracowania innowacyjnych technologii produkcji ekologicznego wodoru na drodze biologicznej, chemicznej lub fizycznej - bez użycia paliw kopalnych, potencjalnie z wykorzystaniem soli lub ścieków, wilgoci z powietrza, biomasy lub produktów ubocznych poddanych recyklingowi lub współprodukcji chemikaliów o obniżonej emisyjności.

Engineered living materias (Materiały ELM)

Wyzwanie skierowane do sektora bioinżynierii oraz inżynierii materiałowej. Realizacja projektów przyczyni się do opracowania nowych materiałów o niższych kosztach i mniejszym wpływie na środowisko. W ramach wskazanego wyzwania oczekuje się projektów, które dążą do opracowania technologii produkcji, co najmniej dwóch różnych naturalnych materiałów (tj. o różnych zastosowaniach, skali -10 x różnica i składzie komórkowym). Projekt powinien obejmować opracowanie i weryfikację koncepcji (Proof of Concept) technologii umożliwiających produkcję minimum dwóch nowych biologicznych materiałów większych niż 1 cm lub zatwierdzoną laboratoryjnie, zautomatyzowaną i wspomaganą komputerowo platformę typu DBTL (ang. design-build-test-learn).

Dalsza perspektywa

Przedstawione wyzwania dotyczą wyłącznie 2021 r. Szczegółowe informacje o kolejnych naborach i wyzwaniach w ramach instrumentu EIC Pathfinder  zostaną opublikowane w kolejnym Programie Pracy EIC na 2022 r., który powinien pojawić się pod koniec br.

>> Artykuł dostępny także w wersji anglojęzycznej.

Czytaj więcej: