EIC Accelerator to kolejny obok EIC Pathfinder instrument wsparcia, będący częścią Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. EIC) działającej na podstawie programu ramowego Horyzont Europa. EIC Accelerator ma na celu wsparcie innowacyjnych projektów o wysokim ryzyku i dużym wpływie społeczno-gospodarczym. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty z sektora MŚP z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Przy zachowaniu szczególnych zasad, o wsparcie mogą także aplikować przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (zatrudniające do 500 pracowników). Szczególnie zachęca się do udziału w konkursie podmioty zarządzane przez kobiety.

Nabory do EIC Accelerator będą prowadzone w trybie OPEN dla projektów ze wszystkich branż (bez konkretnego obszaru tematycznego) oraz w trybie CHALLENGE przeznaczonym dla MŚP opracowujących rozwiązania w ramach wskazanych w ogłoszeniu konkursu strategicznych technologii.

EIC Accelerator to instrument wsparcia dla podmiotów, które:

  • rozwijają innowację wysokiego ryzyka/wysokiego wpływu,
  • potencjalnie mogą tworzyć nowe rynki, zakłócać funkcjonowanie istniejących podmiotów i przyczyniać się do innowacji społecznych,
  • tworzą przełomowe odkrycia naukowe, radykalne myślenie lub przełomowe rozwiązania technologiczne ("deep tech"),
  • wymagają znaczących funduszy w długim okresie czasu i są zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

Finansowanie

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o samą dotację lub najpierw o dotację, a następnie o komponent inwestycyjny lub tylko o komponent inwestycyjny.

Dotacja może wynieść od 0,5 mln EUR do 2,5 mln EUR, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.

Komponent inwestycyjny, czyli wsparcie kapitałowe w wysokości do 15 mln EUR. Przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (tzw. mid-cap) mogą otrzymać wsparcie wyłącznie w ramach tego komponentu.

Wszystkie podmioty objęte wsparciem w ramach EIC Accelerator otrzymają dodatkową pomoc m.in. w formie:

  • dostępu do usług doradczych, takich jak: coaching, mentoring, ekspertyzy, szkolenia;
  • dostępu do partnerów biznesowych, takich jak: korporacje, inwestorzy, dystrybutorzy, nabywcy innowacji, klienci;
  • dostępu do ekosystemu innowacji i partnerów, takich jak: EITKIC, inkubatory, akceleratory, agencje innowacji, stowarzyszenia, giełda, EEN, ochrona własności intelektualnej.

Warto zaznaczyć, że konkurs przeznaczony jest dla najlepszych projektów, spełniających wymagające kryteria jury EIC. Korzyści dla wąskiego grona beneficjentów będą miały wymiar zarówno materialny, jak i wizerunkowy, zapewniając przedsiębiorstwu prestiż i rozpoznawalność na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Budżet EIC Accelerator w 2021 r. to ponad 1 mld EUR. Z czego 592,5 mln EUR zostanie rozdysponowanych w ramach konkursów ogólnych, a 496,8 mln EUR w naborach tematycznych dotyczących na przykład wyzwań związanym z walką ze zmianami klimatu czy cyfryzacją gospodarki.

Na co można otrzymać wsparcie?

Wsparcie w EIC Accelerator będzie kierowane na rozwój innowacji zweryfikowanej już w warunkach laboratoryjnych (prace badawczo-rozwojowe od TRL 5/6 do 8) oraz zwiększanie skali i wdrażanie (TRL 9). Działania powyżej TRL 8 mogą być finansowane z wykorzystaniem komponentu inwestycyjnego lub ze środków własnych beneficjenta. Okres realizacji projektu powinien wynosić 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może być dłuższy.

Nabór wniosków

Proces aplikowania podzielony jest na etapy, które zostaną opisane szczegółowo w kolejnych wpisach na naszym blogu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje w tym zakresie:

  • Wniosek wstępny - nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a ocena w formie zdalnej w ciągu 4-6 tygodni od złożenia;
  • Wniosek właściwy – nabór w ramach ogłoszonych rund naboru. Konieczność złożenia aplikacji maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pozytywnej oceny wniosku wstępnego. Wnioski właściwe będą oceniane zdalnie przez ekspertów EIC. Wnioskodawcy, których aplikacje zostały pozytywnie zweryfikowane, zostaną zaproszeni na rozmowę z ekspertami, która będzie ostatnim etapem procesu selekcji.

Wnioskodawcy wyłonieni w konkursie zostaną zaproszeni do podpisania umowy dla komponentu dotacyjnego oraz do rozpoczęcia badania due diligence w odniesieniu do komponentu inwestycyjnego (o ile dotyczy).

Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest w trybie ciągłym. Termin na złożenie wniosku właściwego w 2021 roku  (zarówno dla Accelerator Open, jak i Accelerator Challenge) to środa 6 października. Terminy naborów na przyszły rok zostaną określone w programie prac EIC na rok 2022 i ogłoszone prawdopodobnie w Q4 2021 r.

Generator wniosków

Wnioski zarówno wstępne, jak i właściwe są przygotowywane i składane za pośrednictwem platformy informatycznej EIC. Z uwagi na prowadzone usprawnienia platformy i wprowadzanie dodatkowych funkcjonalności, Komisja Europejska zachęca do składania wniosków wstępnych od 22 czerwca 2021 r.

>> Artykuł dostępny także w wersji anglojęzycznej.

Czytaj więcej: