Ulga B+R

Nie każde usługi zlecone przez podmiot posiadający status CBR podmiotom zewnętrznym mogą być kwalifikowalne do Ulgi B+R

Katalog kosztów kwalifikowanych do Ulgi B+R jest szerszy w przypadku podatników posiadających status CBR (m.in. o koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych przez podmioty inne niż jednostki naukowe).

Jeden z podatników posiadających status CBR skierował do KIS pytanie czy usługi programistyczne polegające na np.: stworzeniu specjalistycznego kodu źródłowego czy prac nad modelami obiektów dwuwymiarowych wykonywane przez zewnętrznych kontrahentów zostaną uznane jako koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych stanowiących koszty kwalifikowane u takiego podatnika do Ulgi B+R. KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem, uznając, że żadne z powyższych usług nie wpisuje się w katalog kosztów określony w art. 18d ust. 3a pkt 2 Ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-04-05, nr 0111-KDIB1-3.4010.567.2019.12.APO

Owoce i warzywa wykorzystywane do prac B+R mogą stanowić koszt kwalifikowany w Uldze B+R

Producent owoców prowadzący działalność B+R skierował pytanie do KIS czy owoce, warzywa, przyprawy, aromaty, dodatki, przeciery, koncentraty wykorzystywane do działalności B+R wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych do Ulgi B+R, jako materiały i surowce. KIS potwierdził, że jeśli materiały i surowce (w tym wypadku owoce i warzywa) są wykorzystywane bezpośrednio do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej możliwe jest ich rozliczenie w ramach Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-06-02, nr 0111-KDIB1-3.4010.157.2022.2.BM

Opracowanie i wytworzenie nieseryjnej maszyny produkcyjnej może być kwalifikowane w ramach ulgi B+R

Spółka skierowała pytanie do KIS czy prace B+R nad opracowaniem i wytworzeniem innowacyjnej, nieseryjnej maszyny produkcyjnej, która następnie zostanie sprzedana klientowi mogą zostać uznane za działalność B+R. KIS zgodził się z Wnioskodawcą, że prace nad np.: schematem i koncepcją maszyny oraz nad wykonaniem unikatowego programu sterowania maszyną stanowią działalność B+R i koszty związane z takimi pracami mogą zostać zakwalifikowane do Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-05-27, nr 0111-KDIB1-3.4010.190.2022.2.BM

Działalność związana z opracowaniem projektów budowalnych dla kontrahentów nie jest działalnością B+R

Dyrektor KIS nie zgodził się z Wnioskodawcą że działalność polegająca na opracowaniu projektów budowalnych budynków stanowi działalność B+R. Zdaniem KIS działalność Wnioskodawcy świadczona jest wg. określonego schematu postępowania z wykorzystaniem odpowiedniej specjalistycznej wiedzy, a ich efektem jest gotowy projekt budowlany. Działalność Wnioskodawcy nastawiona jest na realizację konkretnych zleceń kontrahentów. Każde z nich ma co prawda indywidualny charakter, gdyż dotyczy różnych inwestycji budowlanych, niemniej jednak, świadczenie usługi projektowania budowlanego,
z uwzględnieniem uwarunkowań inwestycyjnych, oczekiwań inwestora, w przedstawiony we wniosku sposób nie wypełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-06-21, nr 0111-KDIB1-3.4010.179.2022.2.IM

IP BOX

Koszty laptopów i koszty opłat licencyjnych na oprogramowania mogą być uwzględnione w literze „a” wskaźnika nexus

KIS potwierdził na wniosek przedsiębiorcy, że koszty laptopów, sprzętu komputerowego wraz
z akcesoriami oraz koszty opłat licencyjnych na oprogramowania i narzędzia wspomagające
i przyspieszające pracę w proporcji odpowiadającej pracom B+R mogą zostać uwzględnione w lit. „a” wskaźnika nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-06-21, nr 0114-KDIP2-1.4011.221.2022.3.MW

Wydatki na koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej Spółki mogą być uwzględnione w literze „a” wskaźnika nexus

KIS potwierdził, że ponoszone koszty na ubezpieczenia OC działalności gospodarczej mogą stanowić koszty, o których mowa w lit. „a” wskaźnika nexus , ale w zakresie w jakim ubezpieczenie służyło prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których efektem było powstanie IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-06-20, nr 0113-KDIPT2-3.4011.166.2022.2.SJ

Pracownicy korzystający z 50% KUP a kalkulacja wskaźnika nexus

Dyrektor KIS potwierdził, że koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, którzy korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla twórców (tzw. 50% KUPów) należy przypisać do lit. „a” we wskaźniku nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-06-28, nr 0111-KDIB1-1.4010.635.2021.2.BS

Najem pracowników pobierających wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do oprogramowania komputerowego

Dyrektor KIS potwierdził, że wynagrodzenie autorskie wypłacane na podstawie umowy najmu pracowników (w ramach tzw. body leasing) z tytułu odpłatnego przeniesienia praw autorskich do oprogramowania komputerowego powinno zostać ujęte w literze „d” wskaźnika nexus, tj. jako nabycie przez podatnika kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-06-22, nr 0111-KDIB1-3.4010.194.2022.1.PC

Kalkulacja dochodu z kwalifikowanych IP a ceny transferowe

Dyrektor KIS potwierdził, że dochód z kwalifikowanego IP "zawarty" w cenie danego produktu lub usługi winien być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej (zgodnie z przepisami art. 11c Ustawy o CIT). Przez odpowiednie stosowanie zasad cen transferowych do obliczania dochodu z kwalifikowanego IP rozumie się również stosowanie metod weryfikacji cen transferowych oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-05-18, nr 0111-KDIB1-3.4010.72.2022.2.IZ

Ulga na robotyzację

Roboty nabyte przed 2022 rokiem, które nadal są amortyzowane mogą podlegać rozliczeniu w uldze na robotyzację

Dyrektor KIS potwierdził możliwość objęcia ulgą na robotyzację nowych robotów zakupionych przed 2022 r., których amortyzacja ciągle trwa. W przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych aktywów spełniających przesłanki ustawowe do uznania ich za roboty przemysłowe i maszyny powiązane, odpis amortyzacyjny dokonany w latach 2022-2026 będzie podlegał rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2022-08-17, nr 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW