To już piąty konkurs Projekty Aplikacyjne, w ramach którego konsorcja naukowo-przemysłowe mogą składać innowacyjne projekty badawcze. Celem projektów musi być powstanie nowatorskich rozwiązań, wynikających z realnego zapotrzebowania rynku. Projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje a eksperci ocenią je m.in. pod kątem opłacalności wdrożenia i potencjału rynkowego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Nabór w konkursie Projekty Aplikacyjne trwa od 4 marca do 30 kwietnia 2018 r. przy czym I runda została zaplanowana od 4 do 31 marca a druga runda od 1 do 30 kwietnia.

 

 

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie Projekty Aplikacyjne to 1 mln PLN.

 

 

 

Maksymalna kwota wsparcia:

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

 

 

 

Maksymalny poziom wsparcia:

Maksymalny poziom wsparcia w konkursie Projekty Aplikacyjne

Kryteria oceny

 • poziom innowacji opracowanego rozwiązania (co najmniej w skali kraju)
 • ochrona własności intelektualnej na etapie badań i wdrożenia
 • kadra badawcza i zarządzająca zaangażowana w realizację projektu
 • zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe na rezultat projektu zasoby techniczne wykorzystywane do projektu

Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia
 • podwykonawstwo
 • amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
 • amortyzacja budynków
 • materiały oraz sprzęt laboratoryjny
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane
  w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • promocja projektu
 • audyt zewnętrzny
 • koszty pośrednie