Maszyna legislacyjna związana z efektami pandemii koronawirusa rozpędziła się na dobre. Po opublikowanej w ostatni piątek specustawie funduszowej na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty dwóch istotnych rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które stanowić będą podstawę prawną do udzielania wsparcia ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 na rzecz firm dotkniętych skutkami wystąpienia pandemii SARS-CoV-2.

Oba projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
  • w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

zostały skierowane do Komisji Europejskiej (wymagają notyfikacji).

Wsparcie udzielane będzie na specjalnych, antykryzysowych zasadach. Ich podstawowe założenia zebraliśmy poniżej:

Pomoc w formie dotacji lub pomoc zwrotna

Pomoc z instrumentów finansowych

Kto może skorzystać? MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, które w dniu jej udzielenia nie znajdują się (bądź na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowali się) w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów GBER
Na co? Szeroko zdefiniowany zakres: cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19
W jakiej formie dostępna będzie pomoc? 1) Dotacja
2) Zaliczka zwrotna (pożyczka na realizację projektu, której warunki spłaty zależą od wyniku projektu)
1. Pożyczki
2. Poręczenia*
3. Gwarancje*
Maksymalna wartość pomocy (wartość dotacji = wartość pomocy, dla pozostałych instrumentów konieczne wyliczenie tzw. EDB – Ekwiwalentu Dotacji Brutto) Maksymalnie 800 tys. EUR
* w odniesieniu do tej samej podstawowej kwoty głównej pożyczki, pomoc w formie poręczeń i gwarancji oraz pożyczki nie podlega kumulacji.
Do kiedy będzie można ubiegać się o wsparcie? do 31.12.2020 r.
Kto będzie udzielać wsparcia? Instytucje Zarządzające danym programem operacyjnym Podmioty wdrażające instrumenty finansowe (prawdopodobnie BGK i regionalni pośrednicy finansowi)

 

Poniżej zaprezentowano szczegółową charakterystykę parametrów trzech instrumentów finansowych przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych:

Pożyczka

Oprocentowanie Stopa bazowa KE (1,84%) powiększona o:
1) w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym rok:
a) 25 punktów bazowych - w przypadku MŚP,
b) 50 punktów bazowych - w przypadku dużego przedsiębiorcy;
2) w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata:
a) 50 punktów bazowych - w przypadku MŚP,
b) 100 punktów bazowych - w przypadku dużego przedsiębiorcy;
3) w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 4-6 lat:
a) 100 punktów bazowych - w przypadku MŚP,
b) 200 punktów bazowych - w przypadku dużego przedsiębiorcy.
Maksymalna kwota pożyczki (wyższa z dwóch kwot) Dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.

* W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności

lub

25%  łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

 

* Jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy w przypadku MŚP oraz przez najbliższe 12 miesięcy w przypadku dużego przedsiębiorcy.
** W przypadku gdy termin zapadalności pożyczki przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r., kwota główna pożyczki może być wyższa niż kwoty określone powyżej.

Okres na jaki pożyczka jest udzielana Maksymalnie 6 lat
Sposób wyliczenia EDB Różnica między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek (wyliczaną na podstawie stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych), która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki preferencyjnej.

 

Poręczenie / gwarancja

Poziom opłaty prowizyjnej 1) w przypadku pożyczki lub kredytu z terminem zapadalności wynoszącym rok:
a) 25 punktów bazowych - w przypadku MŚP,
b) 50 punktów bazowych - w przypadku dużego przedsiębiorcy;
2) w przypadku pożyczki lub kredytu z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata:
a) 50 punktów bazowych - w przypadku MŚP,
b) 100 punktów bazowych - w przypadku dużego przedsiębiorcy;
3) w przypadku pożyczki lub kredytu z terminem zapadalności wynoszącym 4-6 lat:
a) 100 punktów bazowych - w przypadku MŚP,
b) 200 punktów bazowych - w przypadku dużego przedsiębiorcy.
Maksymalna kwota główna pożyczki lub kredytu zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Analogicznie jak dla schematu określenia maksymalnej kwoty pożyczki.
Maksymalna wysokość poręczenia lub gwarancji 90% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i
na tych samych warunkach przez instytucję udzielającą pożyczki lub kredytu i państwolub 35% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są najpierw przypisane państwu, a dopiero potem instytucjom kredytowym.
Okres poręczenia / gwarancji Maksymalnie 6 lat
Sposób wyliczenia EDB Różnica między zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej (przez którą rozumie się stawkę bezpieczną, o której mowa w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji), która byłaby pobrana od udzielanego poręczenia lub gwarancji, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej pobranej przez podmiot udzielający pomocy w formie preferencyjnego poręczenia lub gwarancji.