Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Program o łącznym budżecie 2,65 mld EUR, stanowi trzecią edycję wsparcia dla projektów z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotną zmianą jest rozszerzenie zasięgu geograficznego o część obszaru województwa mazowieckiego tzw. mazowiecki regionalny.

Główne cele Programu to wsparcie konkurencyjności i innowacyjności firm, zwiększanie atrakcyjności miast i poprawa jakości życia w dobie zmian klimatu, większa dostępność kolejowa i drogowa, a także rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.

Wsparcie będzie udzielane w ramach sześciu głównych priorytetów:

 • Przedsiębiorczość i innowacje;
 • Energia i klimat;
 • Zrównoważona mobilność miejska;
 • Spójna sieć transportowa;
 • Zrównoważona turystyka;
 • Pomoc techniczna.

Największy strumień finansowania dla przedsiębiorców będzie dostępny w ramach priorytetu 1. Przedsiębiorczość i innowacje, którego łączny budżet to 500 mln EUR (ok. 20% całkowitego budżetu Programu). Zakres zaplanowanych interwencji, umożliwi kontynuację wsparcia na rzecz środowiska sprzyjającego tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na nowych technologiach.

Poniżej przedstawiamy główne obszary wsparcia dla przedsiębiorstw.

 • Platformy startowe dla nowych pomysłów – wsparcie na rozwój innowacyjnych pomysłów, będących na początkowym etapie rozwoju (m.in. pomoc w stworzeniu modelu biznesowego, mentoring, usługi księgowe, podatkowe i prawne).
 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – wsparcie w zakresie usług rozwojowych w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzeniu mapy drogowej transformacji cyfrowej, a także w zakresie wdrożenia rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej.
 • Transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – wsparcie przeznaczone na kompleksowe projekty, mające na celu wdrożenie modelu biznesowego opartego na gospodarce obiegu zamkniętego. Wsparcie obejmie zarówno komponent doradczy (audyt i analiza potrzeb i potencjału, stworzenie mapy zielonej transformacji), a także wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu (np. zaprojektowanie i przeprowadzenie prac dostosowawczych, zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, szkolenia pracowników).
 • Wsparcie procesów wzorniczych w MŚP – wsparcie obejmujące audyt oraz stworzenie strategii wzorniczej, stanowiącej podstawę do wdrożenia innowacji.
 • Wsparcie MŚP turystyka – wsparcie na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych dla MŚP działających w branży turystycznej i pokrewnych.

Finansowanie przyjmie formę dotacji bezzwrotnej w ramach działań wspierających rozwój startupów w Polsce Wschodniej oraz w zakresie transformacji MŚP w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W przypadku projektów zakładających zmianę modelu biznesowego w oparciu o innowacje wzornicze, a także automatyzację i robotyzację udzielana będzie dotacja bezzwrotna na usługi rozwojowe i doradztwo. Finansowanie inwestycji w tego typu projektach przyjmie formę dotacji warunkowej. Obszar Wsparcie MŚP – turystyka, będzie finansowany z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Zatwierdzony Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 będzie stanowił podstawę do przygotowania dokumentacji konkursowej i uruchomienia naborów wniosków.