17 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków w ramach programu LIFE, przeznaczając 598 mln EUR na nowe nabory. Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, poświęconym współfinansowaniu wyłącznie projektów służących ochronie środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. W 2021 roku Polscy wnioskodawcy złożyli łącznie 37 wniosków w roli koordynatora projektu, co daje Polsce czwarte miejsce wśród państw biorących udział w naborze.

Wspierane projekty obejmują m.in. działania standardowe (Standard Action Project - SAP), które dotyczą rozwijania, demonstrowania i promowania innowacyjnych technik, metod i podejść w obszarze klimatu i środowiska. Przyczyniają się do tworzenia bazy wiedzy i stosowania najlepszych praktyk, wspierają rozwój, wdrażanie, monitorowanie i egzekwowanie prawodawstwa i polityk UE, wprowadzania na szeroką skalę rozwiązań technicznych i politycznych w zakresie wdrażania prawodawstwa i polityki UE poprzez propagowanie najlepszych praktyk.

Kto może aplikować o wsparcie?

 • każdy podmiot prywatny, lub
 • podmiot prywatny w konsorcjum (wymóg utworzenia konsorcjum oraz jego minimalne warunki zależą od rodzaju naboru).

W skład konsorcjów mogą wchodzić organy krajowe, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne oraz organizacje pozarządowe, zarejestrowane na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej, bądź państwa stowarzyszonego z Programem LIFE.

Do kiedy można aplikować?

Nabór dla projektów standardowych trwa do 4 października 2022 r.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące m.in.:

 • gospodarki o obiegu zamkniętym i odpadów np. innowacyjne rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów,
 • zrównoważonej mobilności w transporcie np. zeroemisyjne pojazdy wraz z infrastrukturą lub innowacyjne wykorzystanie paliw alternatywnych,
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych np. odzysk, regeneracja i recykling fluorowanych gazów cieplarnianych, instalacje do tankowania wodoru, w tym do produkcji ekologicznego wodoru, innowacyjne i efektywne kosztowo technologie zmniejszające intensywności emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej np. innowacyjna i zrównoważona produkcja biogazu i biometanu z wykorzystaniem odpadów i pozostałości.

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Kluczowym miernikiem projektów LIFE jest efekt środowiskowy, który powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie.
 • Innowacyjność projektu oznacza rozwiązania, które są nowe w porównaniu z aktualnym stanem wiedzy co najmniej na poziomie państwa członkowskiego (co do zasady oczekiwany poziom jest wyższy, np. międzynarodowy) i sektora projektowego.
 • Projekty objęte wsparciem powinny zaczynać się na 4-5 poziomie TRL, a kończyć na 8-9 poziomie TRL. Więcej informacji o poziomach gotowości technologicznej można znaleźć w naszym artykule.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE ze środków unijnych wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych. W przypadku projektów przyrodniczych, wspierających gatunki i siedliska zagrożone, dofinansowanie wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych.

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in.:

 • koszty osobowe,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty zakupu środków trwałych, sprzętu, robót budowlanych, innych towarów i usług,
 • pozostałe koszty m.in. zakup gruntów, organizacja spotkań, działania informacyjne, promocja, rozpowszechnianie, ochrona IP,
 • koszty pośrednie.

Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie projektu ze środków NFOŚiGW (środki krajowe). Dzięki połączeniu obu instrumentów, projekt może zostać sfinansowany nawet w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, a NFOŚiGW w ramach Inkubatora Wniosków LIFE umożliwia także sfinansowanie kosztów na przygotowanie i złożenie wniosków - do 80 tys. zł.