Już w październiku ruszy jeden z popularniejszych i na pewno ostatni w kończącej się perspektywie finansowej UE 2014-20 konkurs w obszarze rolno-spożywczym, tj. Poddziałanie 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Nabór ten został jednak istotnie ograniczony, gdyż o wsparcie mogą ubiegać się jedynie:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – co istotne, w tym obszarze o wsparcie mogą ubiegać się także firmy duże;
  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół;
  • rolnicy rozpoczynający lub kontynuujący rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania.

Na co przeznaczone będzie wsparcie dla przedsiębiorców?

Program ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy planują realizacje inwestycji dotyczących przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Istotne jest również, aby produkt będący wynikiem przetwarzania również kwalifikowany był jako produkt rolny.

Do kosztów kwalifikowalnych (podlegających refundacji) zaliczyć można m.in. koszty:

  • budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do produkcji / przechowywania produktów;
  • zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania żywności, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska (np. podczyszczalnie, systemy odzysku energii).

Prawdopodobnie wybrani beneficjenci będą mieli czas na realizacje swoich projektów maksymalnie do 30 czerwca 2023r.

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Przy czym wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć: 10 mln PLN (15 mln w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach).

Warto zwrócić uwagę, że dokumentacja konkursowa nie została jeszcze ogłoszona, więc dokładne kryteria wyboru projektów, a także konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia naboru poznamy w najbliższych tygodniach, po publikacji na stronie instytucji odpowiedzialnej za konkurs tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://www.gov.pl/web/arimr).