Horyzontalna pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacyjność udzielana jest przez państwa członkowskie UE przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 25 rozporządzenia 651/2014*

Pomoc badawczo-rozwojowa obejmuje cztery kategorie:
 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • studia wykonalności

Co oznaczają prace B+R?

Badania podstawowe to prace  podejmowane  przede  wszystkim  w  celu  zdobycia  nowej  wiedzy  o  podstawach  zjawisk  i  obserwowalnych  faktów  bez  nastawienia  na  bezpośrednie  zastosowanie komercyjne (prace wykonywane w zdecydowanej większości przez jednostki naukowe).

Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Z kolei prace rozwojowe obejmują zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Te dwa typy prac badawczych są najczęściej spotykane w projektach realizowanych przez przedsiębiorców.

Wsparcie na studia wykonalności będące oceną i analizą potencjału projektu wpierają proces decyzyjny.

Przykłady prac, które mogą być finansowane ze środków publicznych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) mogą skorzystać z dofinansowania innowacyjnych projektów. Dofinansowanie można uzyskać na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej co oznacza prowadzenie prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) rozumianych jako działania mające na celu opracowanie nowego lub ulepszonego produktu, technologii lub usługi. Przykładami prac B+R, które mogą zostać dofinansowane z pomocy publicznej są:
 • prace nad nowymi energooszczędnymi materiałami
 • ulepszenie sposobu produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
 • badanie właściwości surowców pod kątem możliwości ich zastosowania w procesie produkcji
 • badania nad lżejszymi, bardziej wytrzymałymi tworzywami
Należy podkreślić, że określenie w sposób prawidłowy rodzaju badań i prac prowadzonych w spółce, stanowi podstawę do właściwej klasyfikacji projektu i decyduje o wyborze odpowiedniego działania wspierającego działalność B+R.

Co można finansować ze środków publicznych?

Pomoc na prace B+R stanowi wsparcie na konkretne cele badawcze określone przez spółkę, a jej  intensywność i udzielenie nie są uzależnione ani od regionu ani od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Intensywność pomocy zależy natomiast od rodzaju prowadzonych prac (badania przemysłowe i prace rozwojowe) oraz wielkości podmiotu ubiegającego się o pomoc. W przypadku projektów B+R wsparciem można objąć:

a) koszty personelu B+R: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;

b) koszty odpłatnego korzystania z aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

c) koszty budynków i gruntów (amortyzacja, dzierżawa, użytkowanie wieczyste) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

e) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Intensywność pomocy na B+R

Podstawowa intensywność pomocy wynosi:
 • 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
 • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
 • 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku studiów wykonalności.
W zależności od wielkości podmiotu podstawowa intensywność dla badań przemysłowych i prac rozwojowych jest zwiększana o odpowiednio 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro i małych spółek.

Co więcej możliwe jest zwiększenie poziomu intensywności wsparcia o kolejne 15% (już dla wszystkich podmiotów bez względu na ich wielkość) jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę lub jeśli wyniki projektu maja być szeroko rozpowszechniane.** Przy czym maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych to 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekty zawierające prace B+R są finansowane w ramach 1 osi priorytetowej (pomoc dla przedsiębiorstw) oraz 4 osi priorytetowej (pomoc dla konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych). Analogiczna pomoc dostępna jest również w regionalnych programach operacyjnym dla każdego województwa.


*ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

**Art. 25, ust 6 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu