Minął rok od uruchomienia nowego programu pomocy – decyzji o wsparciu w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT. Polska Strefa Inwestycji to realna szansa wsparcia m.in. ze względu na prosty mechanizm instrumentu: przedsiębiorca inwestuje, zgadza się na określone zobowiązania, a w zamian otrzymuje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego w kwocie proporcjonalnej do wartości inwestycji. Nie oznacza to jednak, że zasady działania pomocy nie ewoluują – za nami kolejna zmiana podstawy ustalenia kryterium ilościowych.

Polska Strefa Inwestycji: kryteria ilościowe

Przypomnijmy czynnikiem warunkującym uzyskanie wsparcia jest m.in. poniesienie nakładów w co najmniej minimalnej wymaganej wielkości, zależnej od:

  • wielkości przedsiębiorstwa – im większe przedsiębiorstwo, tym wyższe wymagane koszty,
  • typu działalności – dla sektora usług wymagane nakłady dużo niższe niż w przypadku branży produkcyjnej (więcej w artykule "Nowe SSE nie tylko dla sektora produkcji"),
  • lokalizacji przedsięwzięcia.

Generalna zasada co do lokalizacji zakłada, że im wyższy poziom bezrobocia w powiecie w relacji do średniej krajowej, tym mniejsze są wymogi co do nakładów. Takie założenie w sposób naturalny premiuje więc regiony będące w trudniejszej sytuacji. I właśnie dane służące ustaleniu wartości minimalnych nakładów inwestycyjnych zostały zaktualizowane przed kilkoma dniami.

Aktualizacja stóp bezrobocia a minimalne wartości inwestycji

Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów poznaliśmy nowe dane dotyczące bezrobocia. I tak, średnia dla kraju po raz kolejny spadła: z 5,8% do 5,3% (stan na 30 czerwca 2019 roku). Nierównomierne tempo rozwoju sprawia, że spadek stopy bezrobocia dla kraju nie zawsze przekłada się na niższe niż przed rokiem bezrobocie na poziomie regionalnym – poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu.

Dla ok. 10% powiatów poziom bezrobocia pozostał bez zmian lub wzrósł w stosunku do ubiegłorocznych. Ważniejszy od danych bezwzględnych jest jednak stosunek lokalnej stopy bezrobocia do danych ogólnokrajowych – to na tej podstawie liczone są kryteria ilościowe na potrzeby zwolnienia z podatku dochodowego. Zgodnie z danymi GUS dla blisko 170 powiatów proporcje te wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. W niektórych przypadkach przekłada się to na obniżenie minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych uprawniającej do otrzymania pomocy i, tym samym, zwiększenie dostępności pomocy. Sama skala tej zmiany może być znaczna: w przypadku większości regionów minimalna wartość nakładów dla dużego przedsiębiorstwa spada aż o 20 mln PLN. Przykładem może być powiat lęborski (woj. pomorskie): od teraz wymagane nakłady inwestycje dla dużego przedsiębiorstwa spadają z 60 do 40 mln PLN. Proporcjonalny spadek minimalnych kosztów dotyczy także sektora MŚP w regionie: dla średniego przedsiębiorstwa z 12 mln do 8 mln PLN, dla małego: z 3 mln do 2 mln PLN.

Od teraz niższe progi wejścia kapitałowego obowiązują dla przedsiębiorstw działających w kilkudziesięciu powiatach na terenie 10 województw (dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Szczególnie dużo pozytywnych zmian w kontekście kryteriów ilościowych ma miejsce na terenie Mazowsza. W przypadku tego regionu dla aż pięciu powiatów nastąpiło obniżenie minimalnej kwoty inwestycji: powiaty białobrzeski, nowodworski, ostrowski, wołomiński i żuromiński.

Niższe minimalne nakłady na inwestycję, łatwiejszy dostęp do wsparcia

Mechanizm Polskiej Strefy Inwestycji sprawia, że inwestycje już od kilkuset tysięcy złotych uprawniają do uzyskania zwolnienia. W związku z możliwością ich realizacji przez stosunkowo długi okres (nawet kilka lat), często możliwe jest „uzbieranie” wymaganej kwoty tylko z cyklicznych modernizacji czy standardowych zakupów inwestycyjnych w zakładzie. Nowe dane służące do wyliczenia wskaźnika kosztów minimalnych sprawiają, że z instrumentu pomocy będzie mogła skorzystać nowa grupa przedsiębiorstw, które do tej pory blokowała zaporowa kwota minimalnych wydatków do poniesienia nawet w takiej perspektywie.

Sam poziom pomocy – zależny od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji – waha się aktualnie od 10% aż do 70% kosztów kwalifikowanych. Zbliżająca się aktualizacja zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej po 2020 roku może skutkować niższym poziomem wsparcia dla niektórych regionów. Z kolei o ile sam sposób kalkulacji minimalnych nakładów inwestycyjnych nie ulegnie zmianie, to następna aktualizacja kryteriów ilościowych czeka nas dopiero za rok, wraz z nowymi danymi statystycznymi GUS. Biorąc pod uwagę te dwa kluczowe czynniki, warto już teraz sprawdzić warunki pomocy dla swojego przedsiębiorstwa. Dla części przedsiębiorstw rok 2020 może być najlepszym czasem na skorzystanie z instrumentu – zarówno ze względu na łatwiejsze niż do tej pory warunki do spełnienia, jak i ostatnią szansę na tak wysoką wartość pomocy.