9 czerwca opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego pomocy przyznawanej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Prace nad projektem toczyły się kilkanaście miesięcy, po drodze mieliśmy kilka spowolnień – wynikających czy to z zawirowań „okołopandemicznych” czy to z niełatwego procesu negocjacji kształtu przepisów pomiędzy poszczególnymi Ministerstwami – w praktyce głównie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwem Finansów. Co więc znalazło się w projekcie zmian, które mają pomóc w ożywieniu inwestycji w czasach  „po pandemii”?

Co dobrego dla przedsiębiorców?

Projekt zawiera kilka zmian, które z pewnością zostaną pozytywnie przyjęte przez inwestorów planujących ubiegać się o wsparcie w ramach PSI. Najważniejsze ze zmian dotyczą szerszego „dopuszczenia” projektów do wsparcia w ramach tego mechanizmu – z uwagi na bardziej liberalne niż dotychczas wymogi co do tzw. kwotowego progu wejścia.

Do najbardziej istotnych propozycji należą:

  • Powiększenie grona miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez dodanie 17 nowych miast (wzrost z 122 do 139) – dodanie m.in. Opoczna, Zawiercia, Legnicy czy Ostródy. Skutkiem tej zmiany będzie w szczególności redukcja „bazowego” progu wejścia dla dużych przedsiębiorców do najniższej możliwej wartości - 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (niezależnie od poziomu bezrobocia w powiecie). Od tej wartości przysługiwać mogą dalsze redukcje z uwagi czy to na wielkość przedsiębiorcy czy na charakter inwestycji.

Co niemniej ważne, zakres preferencji będzie obejmował po nowelizacji także istotnie szerszy obszar geograficznie – nie tylko gminy, w których znajdują się te miasta, ale również gminy graniczące z gminami, w których zlokalizowane są te miasta.

  • Istotne ułatwienia dla dużych przedsiębiorców działających w woj. mazowieckim pod kątem możliwości ubiegania się przez nich o pomoc w ramach PSI, w oparciu o inwestycje ukierunkowane na powstanie nowych zakładów, dedykowanych produkcji już realizowanej na obszarze tego województwa. Zmiana ta będzie miała także znaczenie dla sytuacji dużych przedsiębiorców z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego (począwszy od 2022).
  • Zwiększenie wysokości redukcji kwotowego „progu wejścia” dla średnich przedsiębiorców do 90% (w miejsce obecnych 80%).
  • Ponadto nowość stanowić będzie zapis umożliwiający redukcję wymaganych nakładów o 50% dla dużych i średnich przedsiębiorców w zakresie reinwestycji. Proponowane ulgi dla średnich przedsiębiorstw oraz reinwestycji obowiązywać będą niestety tylko przez trzy lata.

Zmiany dotyczą także tzw. kryteriów jakościowych inwestycji – nie jest to z pewnością rewolucja, bardziej ewolucja w stronę zasad obowiązujących już od końca marca w przypadku programu Grant Rządowy. Wprowadzenie niniejszych zmian z pewnością dodatkowo uatrakcyjni mechanizm łączenia pomocy w tych dwóch formach.

Nie wszystkie zmiany są jednak korzystne…

Niestety w treści projektu zawarto kilka zmian, które z pewnością nie poprawią nastroju przedsiębiorców. Do najbardziej istotnych należy zaliczyć:

  • zlikwidowanie zapisu o możliwości wskazania dwóch kwot kosztów kwalifikowanych (minimalnej i maksymalnej, stanowiących 130% minimalnej kwoty). Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorca będzie zmuszony do wskazania tylko jednej wartości deklarowanych nakładów inwestycyjnych. Tym samym w przypadku przekroczenia wartości minimalnej nakładów „dodatkowe” koszty nie będą budowały puli zwolnienia z podatku dochodowego. Wprowadzenie tej zmiany „wpisuje się” w trwający już od lat „trend” zawężania widełek pomiędzy minimalną a maksymalną wartością kosztów kwalifikowanych inwestycji – ta zmiana może być szczególnie niekorzystna dla przedsiębiorców w obecnych czasach, gdzie m.in. przez skokowe wzrosty cen maszyn i urządzeń czy też prac budowlanych coraz trudniejsze staje się precyzyjne określenie wartości nowej inwestycji, która dodatkowo w wielu przypadkach może trwać powyżej dobrych kilka lat.
  • wykreślenie zapisu o możliwej redukcji minimalnej wymaganej wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo – rozwojową, która zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wynosi aż 95%.  Pozostaje przy tym zapis o redukcji na poziomie 95% dla tzw. sektora usług nowoczesnych.

Jednoznaczne stwierdzenie, że projektowane zmiany w przypadku każdego przedsiębiorcy będą korzystne, nie jest możliwe. Znaczna grupa przedsiębiorców może skorzystać na zmianach, w szczególności przedsiębiorcy z regionów, gdzie kwotowy próg wejścia do PSI (minimalna wymagana kwota inwestycji) był dotychczas na relatywnie wysokim poziomie. Całkiem niemała grupa przedsiębiorców może jednak sumarycznie „stracić” na zmianach – czy to z uwagi na likwidacje elastyczności co do kwoty kosztów kwalifikowanych inwestycji czy to z uwagi na zaostrzenie niektórych kryteriów jakościowych. Warto w szczegółach przeanalizować sytuację każdego podmiotu pod kątem projektowanych zmian w omawianych przepisach Rozporządzania (a także z perspektywy zmian mapy pomocy regionalnej, która czeka nas od początku 2022), tak, by być w stanie podjąć najlepszą dla danego projektu decyzję o optymalnym momencie wystąpienia o pomoc w ramach PSI.