26 maja 2022 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie dla projektów związanych m.in. z opracowaniem nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych i dietozależnych. Alokacja przeznaczona na ten konkurs wynosi 100 mln zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Obszar tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia, takie jak:

T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).

T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.

T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Co istotne, ze wszystkich obszarów tematycznych I konkursu NUTRITECH wykluczone są badania nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

Jakie koszty można dofinansować w ramach projektu?

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje przede wszystkim:

  • Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu – kierownika projektu, pracowników badawczych, personelu technicznego i pomocniczego,
  • Koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu,
  • Koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Koszty budynków i gruntów,
  • Inne koszty operacyjne, m.in. materiały, surowce, półprodukty, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie.
  • Koszty pośrednie.

Kto może uzyskać dofinansowanie i na ile wsparcia może liczyć?

Wnioskodawcą w konkursie mogą być przedsiębiorstwa aplikujące samodzielnie, ich konsorcja składające się maksymalnie z trzech podmiotów lub konsorcja przemysłowo-naukowe, w którym liderem jest przedsiębiorstwo. Co ważne, udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynieść minimum 50%.

Wartość projektu musi zawierać się w przedziale 1-10 mln zł, a poziom jego dofinansowania jest uzależniony od rodzajów prac przewidzianych w projekcie oraz od statusu wnioskodawcy i może wynieść od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych na prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa oraz do 90% na prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis). Jednostka naukowa może liczyć na 100% wsparcia. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 2 lata.

Nabór wniosków w ramach konkursu przewidziany jest w terminie 6 lipca – 30 września br.

Czytaj więcej: