Obecnie trwająca VII runda naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 PO IR „Bony na innowacje dla MŚP - Etap I usługowy” została przedłużona o miesiąc. Wnioskodawcy, zamiast pierwotnie przyjętego 28 maja br., mogą składać wnioski o dofinansowanie aż do 30 czerwca 2020 r.

Co więcej, PARP podjął decyzję o dodaniu jeszcze jednej rundy naboru, która potrwa od 1 lipca do 30 września br. Dzięki temu przedsiębiorstwa z sektora MŚP zyskały dodatkowe 4 miesiące, co w praktyce oznacza szansę na przygotowanie dobrego projektu.

Etap I Poddziałania stanowi wsparcie projektów realizowanych wyłącznie przez MŚP, obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (innowacja produktowa i/lub procesowa).

Premiowane będą projekty, w ramach których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Ponadto, dodatkowe punkty w procesie oceny wniosku można dostać w przypadku, gdy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (ostatecznych odbiorców) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania. Nie jest to jednak wymagane.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, a maksymalna – 400 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu i stanowi pomoc de minimis.

O czym należy pamiętać?

 • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
 • Proces wyboru wykonawcy usługi musi zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, osiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B
  • spółki celowe uczelni
  • centra transferu technologii uczelni
  • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
  • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz.