Pomimo zbliżającego się końca roku, fundusze unijne nie zwalniają tempa, a przedsiębiorcy nadal mogą starać się o granty. Ostatni kwartał to często bardzo intensywny czas w przedsiębiorstwach, ale warto wykorzystać go również na przygotowanie projektu, który pomoże przynieść długoterminowe korzyści i odnieść sukces na rynku. Do dyspozycji przedsiębiorstw jest jeszcze kilka bardzo ciekawych instrumentów finansowania zarówno w obszarze B+R  jak i inwestycji. Należy podkreślić, że o granty mogą ubiegać się zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Budżety poszczególnych konkursów są znaczące, dlatego warto ubiegać się o dofinansowanie, tym bardziej, że nie wiadomo czy taka oferta finansowania będzie dostępna jeszcze w przyszłym roku. Odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić dopiero pod koniec listopada, kiedy to zostaną opublikowane harmonogramy naborów na rok 2019.

Na początek badania

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające dobry pomysł na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, mogą skorzystać ze wsparcia dostępnego w ramach „Bonów na innowacje (etap I)”. Jest to idealny instrument dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoje doświadczenia z grantami lub posiadających ograniczone zasoby zarówno kadrowe jak i finansowe.

W ramach konkursu pozyskać można do 340 tys. złotych dofinansowania, które przeznaczane jest na zakup usługi badawczej od jednostki naukowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu MŚP zyskują dostęp do eksperckiej wiedzy oraz otrzymują innowacje rozwiązanie, które następnie może być wdrożone na rynek. Dodatkową zaletą instrumentu jest stosunkowo szybka ocena projektów i przystępne jego rozliczenie. Nabór wniosków w ramach „Bonów na innowacje (etap I)” trwa do 22 listopada br. Budżet całego konkursu wynosi aż 69,8 mln zł. Co ważne, mogą brać w nim udział również przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Kolejnym dostępnym instrumentem wsparcia jest flagowy konkurs w ramach PO IR „Szybka Ścieżka”. W jego ramach przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania na prowadzenie badań, których rezultatem jest opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Dodatkowo, wsparcie można uzyskać na prace przedwdrożeniowe związane z działaniami komercjalizacyjnymi np. certyfikacja, usługi rzecznika patentowego, koszty dokonania zgłoszenia patentowego. Co ważne, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu musi wynieść 1 mln złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz 5 mln złotych dla dużych przedsiębiorców.

W ramach „Szybkiej Ścieżki” o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw. Dodatkowo wsparcie uzyskać mogą podmioty z sektora MŚP posiadające tzw. certyfikat Seal of Excellence, który jest przyznawany przez Komisję Europejską. Otrzymują go przedsiębiorcy, którzy złożyli aplikację w programie Horyzont 2020 – konkurs SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R), ich wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że do konkursu nie można składać projektów zaplanowanych do realizacji na terenie województwa mazowieckiego.

Duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać o grant do 30 listopada, przedsiębiorstwa MŚP do 14 grudnia. Najdłużej o wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy, którzy posiadają certyfikat Seal of Excellence – do 28 grudnia.

Ochronić to, co ważne

Przedsiębiorca chcący komercjalizować nowe rozwiązanie, powinien jednocześnie zapewnić odpowiednią ochronę posiadanej własności intelektualnej. Często objęcie jej tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest wystarczające, ponieważ nie minimalizuje ryzyka wycieku informacji poufnych poza przedsiębiorstwo. Z pomocą przychodzi tutaj instrument „Ochrona własności przemysłowej”. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł na koszty związane z objęciem wynalazków ochroną patentową m.in. usługi pełnomocnika zawodowego, tłumaczenia dokumentów patentowych i opłat urzędowych. Konkurs trwa do 29 listopada, a budżet naboru wynosi 50 mln zł.

Nie tylko B+R

Przedsiębiorcy na koniec roku mogą nie tylko ubiegać się o wsparcie na projekty B+R, ale także na przedsięwzięcia inwestycyjne.

W przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP, które pozyskały dofinansowanie i zakończyły realizację projektu w ramach „Bonów na innowacje (I etap) mogą one postawić kolejny krok w rozwoju swojej konkurencyjności rynkowej i skorzystać z II etapu tego konkursu. Warto wykorzystać tę szansę, ponieważ w ramach naboru możliwe jest uzyskanie wsparcia na wydatki związane z zakupem maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych, które pozwolą na wdrożenie wcześniej opracowanego rozwiązania. Przedsiębiorcy mogą uzyskać do 560 tys. zł w ramach przedmiotowego instrumentu. Konkurs w ramach „Bonów na innowacje (II etap)” trwa do 4 stycznia 2019 r.

Natomiast przedsiębiorcy z sektora MŚP chcący realizować większe projekty o wartości co najmniej 5 mln zł nadal mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”. Jest to atrakcyjny instrument, który pozwala na realizację przedsięwzięć dotyczących wdrożenia nowych produktów lub usług z dofinansowaniem aż do 20 mln zł. Co ważne, nowe rozwiązania muszą być wynikiem przeprowadzonych prac B+R. Mogą one być zarówno przeprowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę, na jego zlecenie lub zakupione. Koszty projektu mogą obejmować zarówno wydatki inwestycyjne (maszyny, urządzenia, wartości niematerialne i prawne) oraz usługi doradcze i prace rozwojowe. Konkurs „Badania na rynek” trwa do 5 grudnia.

Wskazując finansowanie na projekty inwestycyjne, nie można zapomnieć o bardzo popularnym, wśród przedsiębiorców MŚP instrumencie „Kredyt na innowacje technologiczne”. Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące wdrożenie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie pozwalających na wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Podobnie jak w instrumencie „Badania na rynek” rozwiązania muszą być wynikiem własnych lub nabytych wyników prac B+R. Dofinansowanie w wysokości do 6 mln złotych przekazywane jest w formie premii technologicznej na spłatę zaciągniętego kredytu technologicznego. Nabór w ramach konkursu rozpoczął się 8 października br i potrwa aż do 26 kwietnia 2019 r. Przedsiębiorcy mają sporo czasu, aby przygotować dokumentację aplikacyjną. Do dyspozycji jest aż 350 mln złotych.

Należy dodać, że w powyżej wskazanych konkursach inwestycyjnych nie ma wykluczeń dla przedsiębiorców z Mazowsza tak jak to ma miejsce w programach wspierających projekty B+R.

Podsumowując, pomimo zbliżającego się końca roku, przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z różnorodnej oferty finansowania, wspomagającej ich rozwój i konkurencyjność rynkową. Tym samym nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku i realizacją projektów na ostatnią chwilę. Już w listopadzie dowiemy się jak przedstawia się kolejny 2019 rok, gdyż zostaną opublikowane nowe harmonogramy dla programów centralnych i regionalnych.

Poniżej terminy zakończenia naborów dla poszczególnych konkursów:

CRIDO: nabory 2018