15 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną (i zarazem ostatnią w tym roku) edycję konkursu Szybka Ścieżka. Po raz kolejny przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe uzyskają możliwość pozyskania dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu lub procesu. Z tej okazji warto przypomnieć, czym jest działalność B+R, jaka jest jej dokładna definicja i jak ją rozumieć.

Działalność badawczo rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. Jak sugeruje powyższa definicja, aby zakwalifikować działalność jako B+R kluczowe jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Za badania naukowe zgodnie z treścią ustawy prawo o szkolnictwie wyższym rozumiane są badania podstawowe lub aplikacyjne (nazywane dawniej badaniami przemysłowymi).

Szybka Ścieżka

Zasady konkursu Szybka Ścieżka dopuszczają możliwość sfinansowania w projekcie tylko dwóch rodzajów działalności tj: badań przemysłowych lub/i prac rozwojowych, dlatego na rozwinięciu definicji tylko tych dwóch pojęć skupimy się w największym stopniu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, aby ułatwić Wnioskodawcom skuteczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie umieściło w dokumentacji konkursowej szczegółową definicję badań przemysłowych i prac rozwojowych tj:

  1. Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.
  2. Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych  produktów, procesów lub usług.

Innymi słowy badania przemysłowe powinny się skupiać na chęci odkrycia czegoś nowego np.: jak opracować dany element produktu. Na tym etapie pracę są już ukierunkowane na konkretny, praktyczny cel biznesowy i prowadzone z zamiarem komercjalizacji. Podejmowane prace powinny mieć charakter twórczy, których efektem będzie – nieznana wcześniej dla Wnioskodawcy – wiedza wykorzystana do opracowania rezultatu projektu. Wspomniana nowa wiedza powinna stanowić wartość dodaną, dzięki której uda się opracować lub rozwinąć kluczowe funkcjonalności/właściwości produktu. Im bardziej nowatorska i innowacyjna jest pozyskana wiedza, tym większa szansa na otrzymanie dofinansowania.

Prace rozwojowe prowadzone są na bardziej zaawansowanym etapie rozwoju produktu. Podejmowane są w momencie, kiedy już posiadamy wiedzę, jak opracować dane rozwiązanie. W przeciwieństwie do badań przemysłowych, w pracach rozwojowych wystarczy wykorzystać
i połączyć posiadaną wiedzę w celu projektowania i tworzenia nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub usług. W ramach prac rozwojowych opracowujemy prototyp docelowego rozwiązania i przeprowadzamy np.: testy naszego rozwiązania w docelowym środowisku. Działalność badawczo-rozwojowa chociaż kojarzy się głównie z pracami laboratoryjnymi w sektorze medycznym obecna jest w wielu branżach gospodarki, a specyfika prowadzonych prac jest unikalna dla każdej z nich.

Przykładowo:

  • W branży spożywczej prace B+R mogą polegać na wydłużeniu przydatności produktu do spożycia, opracowaniu nowego produktu wolnego od sztucznych substancji, zmniejszeniu czasochłonności produkcji lub zmniejszeniu zużycia wody wykorzystywanej w procesie przetwórstwa.
  • W branży chemicznej prace B+R mogą polegać na opracowaniu tworzyw sztucznych o mniejszej szkodliwości na środowisko, tworzeniu ulepszonych receptur produktów czy opracowaniu efektywniejszych zamienników dla obecnie stosowanych surowców.
  • W branży motoryzacyjnej prace B+R mogą polegać na opracowaniu bardziej wydajnego systemu hamowania, redukcji emisji spalin czy opracowaniu nowych jednostek napędowych opartych o alternatywne źródła energii.
  • W branży IT prace B+R mogą polegać na tworzeniu nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub bezpieczeństwa, opracowaniu nowych systemów operacyjnych czy bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki.

Ważne, aby kluczowe prace B+R podejmowane w projekcie charakteryzowały się niepewnością, a ich wynik nie był z góry możliwy do przewidzenia. Prace, w których nie występuje żadna nowa wiedza, nie ma ryzyka badawczego, zostaną uznane za pracę rutynowe, a co za tym idzie nie zostaną dofinansowane w projekcie. Za prace rutynowe mogą zostać uznane na przykład czynności polegające na usuwaniu bieżących usterek w opracowanej maszynie czy produkcja próbna niewymagająca dalszych prac projektowo - konstrukcyjnych.

Nie warto czekać na ostatnią chwilę

Najbliższa Szybka Ścieżka nie będzie posiadać ograniczeń tematycznych, dlatego o dofinansowanie mogą się starać firmy z każdej branży. Aby wyrównać szansę analogicznie jak w poprzednich konkursach NCBiR podzielił nabór na dwie rundy:

  1. Pierwsza runda skierowana do dużych przedsiębiorstw aplikujących samodzielnie lub w konsorcjum z udziałem MŚP i jednostek naukowych. Nabór rozpocznie się 22 marca 2021 roku i potrwa maksymalnie do 12 kwietnia 2021 roku.
  2. Druga runda skierowana do firm z sektora MSP aplikujących samodzielnie lub w konsorcjum z jednostką naukową. Nabór wniosków rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa maksymalnie do 4 maja 2021 do godz. 16:00.

Dlaczego maksymalnie?

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie konkursem NCBiR przewidział możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w poszczególnych rundach. Potrwają one do czasu przekroczenia 500% alokacji na daną rundę, nie krócej jednak niż 7 dni od uruchomienia. Znaczenia, poza jakością projektu, nabiera zatem również tempo przygotowania aplikacji. To ostatni moment na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Zachęcamy również do lektury pozostałych artykułów o konkursie Szybka Ścieżka na naszym blogu #InnovationToday.