Dziś rozpoczyna się prawdopodobnie ostatni w perspektywie finansowej 2014-2020 nabór wniosków w poddziałaniu „Badania na rynek”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie do 12 maja.

Konkursy dedykowane

Wsparcie przewidziane jest na wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez wnioskodawcę, wykonanych na jego zlecenie bądź zakupionych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub uruchomienia w przedsiębiorstwie nowego procesu technologicznego.

Na przedsiębiorców z sektora MSP czeka łącznie 750 mln zł w konkursie ogólnym i dwóch konkursach dedykowanych:

  • konkurs ogólny – do rozdysponowania na projekty realizowane na obszarze całego kraju pozostaje 550 mln zł,
  • konkurs dla miast średnich – dedykowana pula 150 mln zł przeznaczona na realizację projektów zlokalizowanych w tzw. miastach średnich,
  • konkurs na rzecz dostępności – na wdrożenie wyników prac B+R mających na celu rozwiązanie problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi pozostaje 50 mln zł.

Wsparcie na OZE i recykling odpadów

Poza dofinansowaniem wydatków inwestycyjnych i uzupełniających zakres projektu prac rozwojowych i usług doradczych, nowością w obecnym naborze jest możliwość dofinansowania kosztów związanych z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz recyklingiem i ponownym wykorzystaniem odpadów. W ten sposób wnioskodawcy mogą dofinansować dodatkowe elementy projektu, umożliwiające wytwarzanie zielonej energii lub efektywny recykling odpadów i w rezultacie przyczynić się do poprawy ochrony środowiska.

O czym warto pamiętać?

Produkt lub proces technologiczny wdrażany w ramach projektu powinien wyróżniać się nowością co najmniej w skali krajowego rynku, a dokumentacja z prac B+R, która jest dołączana do wniosku powinna uwiarygadniać, że prace B+R miały kluczowe znaczenie dla opracowania bądź udoskonalenia produktu lub procesu. Dodatkowo premiowane jest wdrożenie rozwiązań chronionych lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy. Warto również pamiętać o precyzyjnym i racjonalnym oszacowaniu kosztów oraz logicznym zaplanowaniu harmonogramu i przebiegu prac projektowych.

*Wszystkie informacje zawarte w powyższym wpisie są aktualne na dzień publikacji.