Przez długie lata wśród przedsiębiorców dominowało przeświadczenie, że innowacje powinny być wytwarzane jedynie w oparciu o własne zasoby, budowanie możliwie szerokiej bazy wiedzy i pilnowanie, aby wypracowane know-how nie wyciekło poza firmę. W dzisiejszej, wysoce konkurencyjnej gospodarce taki model przestaje się jednak sprawdzać, a przedsiębiorstwa coraz częściej i chętniej otwierają się na współpracę i czerpanie pomysłów od podmiotów zewnętrznych - partnerów z łańcucha dostaw, start-upów czy ośrodków badawczych, tym samym działając w modelu Otwartych Innowacji.

„People don’t have to work for us to work with us” idea firmy LEGO wskazuje na zasadniczą cechę koncepcji Open Innovation – kooperację i wymianę wiedzy pomiędzy różnego typu podmiotami w celu stałego podnoszenia poziomu innowacyjności nie tylko danego podmiotu, ale i całej branży. Filarem Open Innovation jest współpraca i współdzielenie - przedsiębiorstwa stosujące ten model pozyskują w ramach budowanej sieci kontaktów wiedzę niezbędną do stworzenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie powinny również udostępniać posiadane, ale niewykorzystywane wynalazki czy wiedzę innym podmiotom np. na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off.

Założyciel Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley oraz twórca tego terminu - Henry Chesbrough, podkreśla następujące różnice pomiędzy otwartym a zamkniętym podejściem do tworzenia innowacji:

CLOSED INNOVATION

OPEN INNOVATION

Prywatne laboratorium

Innowacje opracowywane wewnętrznie, wyłącznie przez własny dział specjalistów.

Laboratorium może być cały świat

Współpraca z własnymi specjalistami oraz korzystanie z wiedzy specjalistów zewnętrznych.

Tylko nasze pomysły

Bazowanie na pomysłach i wynikach prac B+R finansowanych i inicjowanych wewnątrz firmy.

Współpracujmy!

Korzystanie z wyników prac B+R innych podmiotów, prowadzenie badań w konsorcjach.

Być pierwszym = wygrać

Nastawienie na jak najszybsze wdrożenie innowacji i bycie liderem na rynku – trudność z utrzymaniem takiej pozycji.

Rozwijać model biznesowy

Nastawienie na rozwój biznesu – budowa modelu biznesowego pozwalającego na elastyczne zmiany i dostosowywanie się do rynku.

Im więcej tym lepiej

Koncentracja na ilości pomysłów
- wdrażanie kolejnych innowacji utożsamiane z osiąganiem sukcesu rynkowego.

Jakość przede wszystkim

Koncentracja na jakości oraz użyteczności pomysłów – ważne jest jak najlepsze wykorzystanie innowacji.

Pełna kontrola IP

Kontrola tworzonych innowacji, aby nikt z zewnątrz nie mógł z niej czerpać; odkładanie na półkę niewdrożonych wyników prac badawczych.

Come in, we`re open

Czerpanie korzyści z otwartego dostępu do pomysłów oraz nabywanie rozwiązań od innych, licencjonowanie lub sprzedaż rozwiązań niewykorzystywanych
przez firmę.

Opracowanie własne na podstawie H. W. Chesbrough, Open Innovation.

 

Wiele międzynarodowych firm z sukcesem wykorzystuje model Open Innovation do budowy swojej pozycji na rynku – facebook`owy przycisk „lubię to” został wymyślony w ramach angażujących wszystkich pracowników firmy wewnętrznych hackatonów, P&G za pośrednictwem otwartej  inicjatywy CONNECT AND DEVELOP pozyskuje ponad połowę wdrażanych w firmie pomysłów, a także dzieli się wynikami prac, których nie zamierza wdrożyć do własnej działalności, a kilkaset nowych rozwiązań wdrożonych przez ostatnie 10 lat przez Sturbucks pochodziło od klientów firmy, którzy zgłaszali je za pośrednictwem platformy MY STURBUCKS IDEA. Przykłady te, stanowiące mikroskopijny ułamek wszystkich podejmowanych w duchu Open Innovation inicjatyw, stanowią dowód korzyści – finansowych, operacyjnych i marketingowych – jakie przynosi ten model.

Co ważne, działając w modelu Open Innovation mogą zyskać wszyscy – nie tylko najwięksi gracze, ale również MŚP, jednostki naukowe czy prywatne osoby – klienci, eksperci w swojej dziedzinie, naukowcy czy młode talenty. Na bazie Open Innovation rozwija się m.in. obserwowana obecnie daleko idąca współpraca między korporacjami i start-upami.

W Polsce koncepcja współpracy w ramach Open Innovation dopiero nabiera rozpędu, a jej propagowaniu sprzyja realizacja wielu równoległych inicjatyw finansowanych ze środków publicznych oraz prywatnych. Szerokie spektrum możliwych do osiągnięcia korzyści sprawia, że warto otworzyć swój biznes na tego typu współpracę.

Działanie w duchu Open Innovation można wzmocnić poprzez wykorzystanie gotowych rozwiązań digitalowych wspierających proces zarządzania innowacją, takich jak np. HYPE Innovation (więcej na hypeinnovation.pl). Takie podejście pozwoli w sposób zorganizowany zarządzać współpracą online z różnymi grupami interesariuszy zaangażowanymi w proces generowania nowych rozwiązań, bezpośrednio wpływając na efektywność procesu innowacji.