30.10.2019 r. podczas oficjalnej konferencji, zorganizowanej przez PARP, ogłoszono rozpoczęcie kolejnej edycji Funduszy Norweskich. 19 listopada 2019 r. ogłoszone zostaną nabory wniosków w ramach 3 obszarów:

  • Technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation) – 50 mln EUR
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth) – 10 mln EUR
  • Technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technologies) – 18,7 mln EUR

Wartość dofinansowania w ramach tych trzech obszarów to od 200 tys. do 2 mln EUR.

Co ważne, w ramach tych trzech obszarów funkcjonować będzie osobny system wsparcia – małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet (oddzielny budżet – 15 mln EUR). Kobiety (prowadzące własną działalność lub pełniące funkcje decyzyjne w firmach), oprócz wsparcia finansowego w kwocie 12 – 200 tys. EUR, będą mogły otrzymać wsparcie w postaci mentoringu.

Nabór wniosków rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 31 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na III / IV kw. 2020 r.

Warunki pozyskania wsparcia

Wsparcie będzie można uzyskać na projekty ukierunkowane na wprowadzenie nowego produktu / procesu / usługi lub rozwiązania w ramach ww. obszarów. W wyniku realizacji i wdrożenia innowacji powinna nastąpić poprawa pozycji gospodarczej wnioskodawcy (wzrost przychodów, zysku, zatrudnienia).

O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty z sektora MŚP, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tys. EUR w przypadku Blue Growth i Welfare Technologies oraz 140 tys. EUR w przypadku Green Industry Innovation. Warunek ten nie ma zastosowania w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Partnerstwo z podmiotem norweskim

 

W ramach oceny wniosków przyznawane będą dodatkowe punkty za przygotowanie projektu z partnerem norweskim. Wymagane będzie załączenie do wniosku o dofinansowanie projektu umowy partnerskiej. Co ważne, każdy partner musi mieć określone zadania w projekcie, ukierunkowane na osiągnięcie wspólnego celu.

Planowane jest ogłoszenie oddzielnego instrumentu wsparcia na działania ukierunkowane na nawiązanie partnerstwa. Jeden wnioskodawca będzie mógł pozyskać finansowanie w kwocie 1 200 EUR (stawka ryczałtowa). Nabór wniosków również rozpocznie się w styczniu 2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące planowanych naborów (kryteria oceny, dokumentacja aplikacyjna) poznamy 19 listopada – wraz z ich ogłoszeniem i opublikowaniem dokumentacji.