Od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich będą mogły składać wnioski w ramach Poddziałania 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej.

Wsparcie można uzyskać na przeprowadzenie procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Projekty zatem mogą dotyczyć uzyskania ochrony własności przemysłowej czyli patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe lub realizacji ochrony własności przemysłowej tj. unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu powinna wynieść 10 000 zł, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
Należy podkreślić, że projekt musi być kompleksowy czyli nie może dotyczyć realizacji jedynie części faz danej procedury zgłoszeniowej. Jeżeli tak jest to w rezultacie projekt nie prowadzi do uzyskania ochrony, a to wiąże się z negatywną oceną naszego projektu. Należy zatem zaplanować wszystkie możliwe działania, które prowadzą do uzyskania praw ochronnych.

Warto też dołożyć wszelkiej staranności, aby dobrze określić koszty kwalifikowane projektu. W dokumentacji aplikacyjnej należy przedstawić sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których rzetelnie określono kwoty poszczególnych wydatków. Jeżeli zaniżymy koszty to w trakcie realizacji może okazać się, że musimy znacznie więcej środków dołożyć z własnej kieszeni. Jeżeli zawyżymy koszty to projekt zostanie negatywnie oceniony.

Na dzień składania wniosku musimy wykazać, że posiadamy wyłączne prawa do uzyskania danego prawa własności przemysłowej np. w formie umowy kupna – sprzedaż, umowy zlecenie, umowy o dzieło czy umowy spółki. Posiadanie tych praw będzie ponownie weryfikowane przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jeżeli jesteśmy twórcą przedmiotu objętego planowanym zgłoszeniem, wystarczająca jest nasza deklaracja w treści wniosku oraz informacja, że do naszego rozwiązania nie wysunięto żadnych roszczeń ze stron trzecich.

Budżet konkursu to 50 mln złotych, a poziom wsparcia jaki można uzyskać wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.