26 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, stanowiący podatkową część Polskiego Ładu. Projektowane zmiany mogą także dotknąć przedsiębiorców działających w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, a w szczególności tych inwestorów, którzy już korzystają/ rozważają korzystanie z zachęt w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Zakres zwolnienia

Najistotniejszą z proponowanych zmian jest próba wprowadzenia regulacji, która dawałaby organom podatkowym dodatkowe argumenty za stosowaniem tzw. podejścia projektowego w przypadku systemu PSI.  Podejście to – przypomnijmy – związane byłoby z ograniczeniem zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu na podstawie decyzji o wsparciu (DoW) wyłącznie do dochodu z nowej inwestycji, która jest podstawą do uzyskania DoW. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku przedsiębiorców realizujących w ramach PSI projekty, które maja charakter reinwestycji w ramach już istniejących zakładów – dodajmy przy tym, że jest to zdecydowana większość wdrażanych przez inwestorów projektów w ramach systemu PSI. Dotychczasowa, zdecydowanie przeważająca linia orzecznicza sądów administracyjnych (już przeszło 20 wyroków WSA, nieprawomocne), wskazuje, że brak jest podstaw do ograniczania zakresu zwolnienia tylko do dochodu z nowej inwestycji – jeśli dotychczasowa działalność przedsiębiorcy została określona terytorialne i rodzajowo w posiadanej decyzji o wsparciu.  W konsekwencji, podatnicy realizujący inwestycje ze wsparciem w ramach PSI, powinni szczególnie wnikliwie przeanalizować projektowe regulacje w kontekście wpływu na dostępny dla nich zakres zwolnienia z perspektywy konkretnej specyfiki realizowanych przez nich inwestycji.

Koszty kwalifikowane

Na uwagę zasługuje także wyłączenie z zakresu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, kosztów, poniesionych na służące głównie celom osobistym przedsiębiorcy: środki transportu, takie jak: samochody osobowe, transport lotniczy, tabor pływający, a także inne składniki majątku. Przesłanka przeznaczenia środków z powyższego katalogu ma charakter oceny i może być w przyszłości przedmiotem wykładni organów podatkowych.

Poziom zatrudnienia

Duży nacisk w projekcie położono na kwestię tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją. Projektowane zmiany wpływać będą na możliwość zmiany DoW – zaproponowane zostało dodanie ograniczeń DoW, znanych już z mechanizmu zezwoleń strefowych. Mianowicie: nie byłoby możliwe obniżenie poziomu zatrudnienia, określonego w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania, o więcej niż 20%. Wprowadzenie niniejszego obostrzenia, w szczególności w świetle rosnących problemów z pozyskaniem pracowników przez inwestorów, wydaje się niestety mocno nie przystawać do realiów gospodarczych.

Lokalizacja nowej inwestycji

Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, jaki teren chcą wybrać pod realizację nowej inwestycji. W projektowanych przepisach wraca wymóg nielokalizowania inwestycji ze wsparciem w ramach PSI na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin (wyjątek stanowią inwestycje dotyczące tych złóż). Temat wydaje się niszowy – niestety nie jest tak w praktyce, niekiedy złoża np. piasków kiepskiej jakości (którego wydobycie/ eksploatacja nie miałaby jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego) stawały na drodze do uzyskania zachęt na podstawie DoW. Tym samym, przedsiębiorcy, którzy w najbliższych miesiącach planują ubiegać się o wsparcia w ramach PSI, powinni zweryfikować status ich potencjalnego terenu realizacji inwestycji – także pod kątem ubiegania się o DoW przed wejściem w życie analizowanych przepisów.

Podsumowanie

Spróbujmy skończyć jednak pozytywnym akcentem (co nie jest łatwe): w ramach rozważanych rozwiązań planuje się wprowadzenie mechanizmu tzw. porozumień inwestycyjnych, który w wielu przypadkach może być atrakcyjnym instrumentem także dla inwestorów „strefowych”, pozwalającym na zabezpieczenie interpretacji skutków podatkowych rozważanych przez przedsiębiorcę inwestycji.

Eksperci CRIDO opowiedzą szerzej o porozumieniach inwestycyjnych, jak i o szczegółach projektowanych zmian dla inwestorów w SSE oraz PSI podczas webinaru "Polski Ład – ważne zmiany dla inwestorów strefowych i innowatorów, porozumienie inwestycyjne i nowe zasady rozliczeń w VAT", który odbędzie się 3 sierpnia br. Zapraszamy do wzięcia udziału!