Uruchomiony we wrześniu nowy mechanizm wsparcia – zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT – od początku cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Co ważne, przeznaczeniem instrumentu nie są wyłącznie kapitałochłonne projekty sektora produkcyjnego (tzw. inwestycje sektora przemysłowego), ale także inwestycje przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych usług – w tym branży IT.

Czym są nowoczesne usługi dla biznesu?

Ustawodawca celowo wydzielił typ inwestycji określony jako „nowoczesne usługi dla biznesu” wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom sektora określanego jako strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Co ważne, ustalono zamknięty katalog działalności gospodarczej, która wpisuje się w ten sektor – określenie tego zakresu zgodnie z klasyfikacją PKWiU zdecydowanie upraszcza sposób weryfikacji typu inwestycji. I tak, zgodnie z założeniami nowego instrumentu wsparcia, nowoczesne usługi to:

CRIDO nowoczesne usługi dla biznesu

Co ważne, przepisy zawierają także katalog działalności wykluczonej, tzn. takiej, dla której niemożliwe jest udzielenie pomocy publicznej w formie decyzji o wsparciu. W branży usług dla biznesu są to np. usługi ubezpieczeniowe, niektóre publikacje on-line czy licencjonowanie praw do korzystania z programów komputerowych. Pierwszym krokiem przedsiębiorcy sektora IT i usług powinno być więc zweryfikowanie klasyfikacji swojej działalności w kontekście omawianej definicji usług nowoczesnych.

Szansa dla sektora usług

Zachętą do przedsiębiorców działających na tych rynkach powinien być przede wszystkim fakt preferencyjnego ustalenia minimalnych kosztów nowej inwestycji, która stanowi podstawę do zwolnienia podatkowego: obniżenie ich aż o 95% w stosunku do „wartości wyjściowych” (zależnych od bezrobocia w powiecie, ewentualnie zlokalizowaniu inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczne lub gminie ościennej). W konsekwencji, przykładowo w Warszawie tzw. duży przedsiębiorca realizujący projekt przemysłowy byłby zobowiązany do poniesienia w ramach inwestycji minimum 100 mln PLN kosztów kwalifikowanych, podczas gdy duży przedsiębiorca realizujący w Warszawie projekt z sektora usług nowoczesnych byłby zobowiązany do poniesienia tylko 5 mln PLN (np. dla Radomia wartości te wynosiłyby z kolei odpowiednio 10 mln PLN i 500 tys. PLN).

CRIDO przykład wsparcia inwestycji

Katalog kosztów kwalifikowanych jest szeroki: zawiera zarówno typowe wydatki inwestycyjne takie jak środki trwałe, grunty, najem i dzierżawę nieruchomości, własności niematerialne i prawne (np. licencje) jak również dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników. Co istotne, zgodnie z zapowiedziami Zarządzających SSE – odpowiedzialnych za wydawanie decyzji o wsparciu – z perspektywy oceny osiągnięcia „progu wejścia” dla inwestycji możliwe będzie wzięcie pod uwagę  sumy wydatków inwestycyjnych i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych (a więc w inny sposób niż liczone są koszty kwalifikowane do ustalenia wartości dostępnego zwolnienia). Ułatwi to spełnienie warunku minimalnych nakładów niezbędnych do otrzymania zwolnienia podatkowego przedsiębiorcom rozwijającego się sektora usług nowoczesnych.

Innym ułatwieniem dla wnioskodawców sektora usług nowoczesnych są dedykowane, dostosowane do specyfiki branży kryteria wyboru. W najbliższych tygodniach zamieszczać będziemy kolejne wpisy o kluczowych kwestiach do analizy przy aplikowaniu o wsparcie w ramach nowego programu – w tym także sposób oceny wniosków.