Najpopularniejszy instrument obecnej perspektywy powraca. Od 1 marca do 30 czerwca br. a następnie od września do grudnia br. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy będą mogły składać wnioski o dotacje unijne na innowacje na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe o wysokim potencjale innowacyjności. Minimalna wartość projektu musi wynieść 2 mln złotych, przy czym 5 mln złotych, jeżeli projekt będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego. Dla dużych firm minimalna wartość projektu została wyznaczona na znacznie wyższym poziomie i wynosi 12 mln złotych. Maksymalnie można uzyskać do 15 mln euro lub 20 mln euro, jeżeli projekt koncentruje się na badaniach przemysłowych.

W przypadku małych i średnich firm Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało w tym roku nie tylko konkurs ogólny z budżetem 2 000 mln PLN, ale dodatkowo wyodrębniono zupełnie dwie nowe możliwości z budżetem 200 mln PLN.

Pierwsza z nich, została zaplanowana na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. i dotyczyć będzie projektów niewielkiej skali o stosunkowo krótkim okresie realizacji. Konkurs będzie skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw spoza Mazowsza. Dzięki jego uruchomieniu firmy te będą miały dostęp do środków z programu nieprzerwanie do końca roku.

Druga możliwość została przygotowana dla MŚP posiadających status Seal of Excellence, potwierdzający wysoką jakość merytoryczną ich projektu. Status taki nadawany jest projektom ocenianym w ramach programu SME Instrument, stanowiącego jeden z elementów programu Horyzont 2020. Nabór wniosków będzie miał miejsce w terminie 19 czerwca – 29 grudnia br.

Maksymalne wsparcie dla firm z sektora MŚP może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla dużych podmiotów do 65% kosztów kwalifikowanych.

Największe szanse będą miały projekty innowacyjne, angażujące kadrę badawczą posiadającą adekwatne doświadczenie oraz wskazujące na zapotrzebowanie rynkowe dla wyniku projektu.

Warto dodać, że Instytucja zdecydowała się na wprowadzenie kilku istotnych zmian w stosunku do poprzednich edycji konkursu. Na uwagę zasługuje m.in. możliwość przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Wnioskodawcy.

Proces oceny wniosków standardowo. wynosi 60 dni od zakończenia danej miesięcznej rundy konkursowej, natomiast w przypadku dużych firm jest on dłuższy i wynosi 90 dni.