Z początkiem roku, Agencja Rozwoju Przemysłu, w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (PO IR Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii) planuje uruchomić III nabór wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii. Data rozpoczęcia to 18 stycznia br. Jednocześnie, w trybie ciągłym kontynuowany jest nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo. Oba konkursy są komplementarne i wspierają nabywanie innowacyjnych technologii przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie w wyborze odpowiedniej technologii

Skuteczne wdrażanie pomysłów na nowe usługi i produkty to bardzo istotny warunek budujący pozycję rynkową firmy. Dostępnych rozwiązań technologicznych jest dużo, dlatego tak ważne jest aby skoncentrować się tylko na tych, które przyniosą konkretne korzyści dla spółki. Dlatego też, przed sfinalizowaniem transakcji nabycia technologii, aby móc zidentyfikować korzyści, jakie ona przyniesie, przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez ARP. Wsparcie w ramach konkursu – powierzenie grantu na doradztwo może wynieść nawet do 85% kosztów kwalifikowanych. Akredytowany doradca ARP może pomóc w przygotowaniu spółki do nabycia technologii poprzez świadczenie następujących usług doradczych:

  • o charakterze technologicznym,
  • o charakterze prawnym i prawno-patentowym,
  • w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

Celem nabywanych usług jest pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii, w tym w szczególności dostarczenie spółce informacji i przedstawienie możliwości nabycia i wdrożenia technologii do jej działalności, doradztwo w zakresie dopasowania technologii do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa czy też doradztwo prawne w zakresie konstruowania umów nabycia WNiP i wyceny WNiP, mającego być przedmiotem transakcji.

Jak ocenić technologię?

CRIDO jest akredytowanym doradcą w zakresie świadczenia usług doradztwa technologicznego. Nasze usługi obejmują: due diligence technologiczne, audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, analizę otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii, optymalizacje struktury i regulacji wewnętrznych u przedsiębiorcy pod katem wdrożenia innowacji czy też ocenę innowacyjności technologii.

Korzystając z dostępnej pomocy na doradztwo, przedsiębiorstwo może uzyskać ocenę technologii pod kątem aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w jej komercjalizacji i rozwoju. Analizie może zostać poddana aktualnie wykorzystywana przez przedsiębiorcę technologia, co daje pełniejszy obraz ścieżki rozwoju dla spółki. Dzięki audytowi innowacyjności, przedsiębiorąca może poznać obszary działalności, w których wdrożenie innowacji przyniesie wymierne korzyści. Ponadto, korzystający z grantu na doradztwo otrzymuje analizy dotyczące rozpoznania otoczenia rynkowego i konkurencji wraz z identyfikacją kluczowych czynników technicznych decydujących o sukcesie rynkowym. Co więcej, podmiot z sektora MŚP może otrzymać rekomendacje w zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie w celu efektywniejszego i szybszego wdrażania innowacji jak również może otrzymać dokument będący oceną innowacyjności konkretnej technologii i jej potencjału wdrożeniowego.

Po szczegółowej analizie planowanej do nabycia technologii i skorzystaniu ze wsparcia ARP na doradztwo, przedsiębiorstwo zdobywa wiedzę na temat technologii, którą rozważa do nabycia i wdrożenia w własnej działalności. W efekcie może przystąpić do jej skutecznego transferu. Taki transfer może odbyć się dzięki przystąpieniu do konkursu, który rozpocznie się 17 stycznia br., na powierzenie grantu na transfer technologii. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 zł, z czego kwalifikowane są jedynie koszty nabycia lub uzyskania licencji do technologii. Innymi słowy, Spółka może sfinansować wyłącznie nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Dowiedz się więcej: Sieć Otwartych Innowacji