Konsorcja naukowo-przemysłowe kolejny raz otrzymują możliwość złożenia wspólnego wniosku na projekty badawczo-rozwojowe. Podobnie jak w poprzednich latach przeznaczono na to budżet w wysokości 200 mln PLN. Zasadniczych zmian w konstrukcji programu, poza wyłączeniem z możliwości ubiegania się o wsparcie projektów z Mazowsza, nie ma.

W poprzednim konkursie, trwającym od 18 września 2017 do 5 stycznia 2018 r. złożonych zostało łącznie 165 wniosków na kwotę wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 811 mln PLN. NCBR rozstrzygnął już wszystkie trzy etapy konkursu rekomendując do dofinansowania 43 projekty… jedynie spoza Mazowsza. Na ich finansowanie przeznaczył przeszło 15 mln więcej niż przewidywał całkowity budżet konkursu.

Problemem, podobnie jak w innych konkursach na projekty badawczo-rozwojowe rozstrzyganych na przełomie zeszłego roku, jest brak środków dla projektów z Mazowsza, finansowanych z tzw. „koperty mazowieckiej”. Z informacji ze strony Instytucji wynika, że lista mazowieckich zwycięzców zostanie opublikowana w terminie późniejszym ze względu na „trwające analizy w przedmiocie dostępnej alokacji regionów lepiej rozwiniętych”.  Podobna sytuacja spotkała firmy aplikujące o środki w Szybkiej Ścieżce.

projekty aplikacyjne- obejrzyj video

Najważniejsze zmiany jakie nastąpiły to m.in.

  • Brak możliwości aplikowania przez podmioty z woj. mazowieckiego – oznacza to, że jeśli choć jeden z konsorcjantów planuje prowadzenie prac na terenie woj. mazowieckiego, projekt taki z natury rzeczy jest niekwalifikowalny. Wpłynie to znacząco na atrakcyjność programu, eliminując możliwość startowania w nim np. mazowieckich jednostek naukowych (w tym zwłaszcza uczelni wyższych).
  • Podobnie jak we innych konkursach NCBR odstąpił od rozbudowanej oceny formalnej – kryteria te zostały „zaszyte” w kryteriach dostępowych. Warunki formalne, które są obecnie weryfikowane w pierwszym etapie oceny to złożenie wniosku w ramach właściwego konkursu oraz kompletność wniosku o dofinansowanie.
  • Kluczowe kryteria merytoryczne (punktowe) pozostały bez zmian.
  • Zmianie, analogicznie do zmian w innych instrumentach zarządzanych przez NCBR, uległ również schemat oceny merytorycznej – dziś jego kluczowym elementem jest dwugodzinne spotkanie członków panelu z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR, zapewniające Wnioskodawcy możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu. Ze schematu oceny wyeliminowano formułę spotkania pre-panelowego.
  • Za bardzo korzystną zmianę należy uznać umożliwienie Wnioskodawcy jednokrotnego uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie w części wskazanej przez Instytucję, na podstawie informacji opartej o uwagi panelu w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy. Dotychczas na tym etapie jakiekolwiek zmiany we wniosku nie były dopuszczalne.

WAŻNE:

  • 200 mln budżetu tylko dla firm spoza Mazowsza
  • Nabór od 16 maja do 16 lipca, podzielony na dwie rundy (16 maja – 14 czerwca i 15 czerwca – 16 lipca)
  • Utrzymano takie same poziomy minimalnej (2 mln PLN) i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych (10 mln PLN)
  • Udział przedsiębiorcy w strukturze kosztów kwalifikowanych nie mniejszy niż 30%
  • Liderem projektu może być zarówno jednostka naukowa jak i przedsiębiorca – wymagane jest zawarcie (przed złożeniem wniosku) umowy konsorcjalnej.