Popularyzacja pojazdów elektrycznych czy wodorowych nie jest możliwa bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury tankowania. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił cztery nowe nabory wniosków o dofinansowanie mające na celu wsparcie powstawania lub przebudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ładowania wodoru. Trzy nabory dedykowane są stacjom ładowania o różnej mocy dla pojazdów elektrycznych, a jeden dla stacji tankowania wodoru. Wspierane będą następujące typy projektów:

  • Budowa stacji ładowania innych niż ogólnodostępne o mocy nie mniejszej niż 22 kW, dla których można uzyskać dotacje pokrywające do 25% kosztów kwalifikowanych; (budżet naboru: 70 mln złotych).
  • Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW lub przebudowa takich stacji skutkująca przyrostem mocy nie mniejszym niż 50 kW i mniejszym niż 150 kW, dla których można uzyskać dotacje pokrywające do 30% kosztów kwalifikowanych; można uzyskać dodatkowe wsparcie w wysokości 15%, jeśli stacja będzie w gminie spełniającej określone w dokumentacji wymogi dotyczące liczby mieszkańców i popularności samochodów; (budżet naboru: 315 mln złotych).
  • Budowa ogólnodostępnych stacji o mocy nie mniejszej niż 150 kW lub przebudowa skutkująca przyrostem mocy o analogicznej wartości dla których można uzyskać dotacje pokrywające do 50% kosztów kwalifikowanych; (budżet naboru: 315 mln złotych).
  • Budowa lub przebudowa stacji tankowania wodoru, dla których można uzyskać dotacje do 50% kosztów kwalifikowalnych (budżet naboru: 100 mln złotych).

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje zarówno nabycie środków trwałych, jak i niezbędne roboty budowlane czy dozór techniczny. Zasady uczestnictwa i przygotowania dokumentacji są takie zbliżone dla każdego z naborów.

Wnioski będzie można składać w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2022 r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji). O wsparcie może ubiegać się szerokie grono podmiotów: przedsiębiorcy, JST, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także rolnicy indywidualni. Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.