Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”, „Organ”) w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.111.2022.1.MBD, „Interpretacja”).

Stan faktyczny

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przedsiębiorstwo produkcyjne („Spółka”, „Podatnik”) pozyskało Decyzję o wsparciu w związku z realizacją nowej inwestycji („Inwestycja”). W ramach Inwestycji, Spółka zamierza dokonać nabycia m.in. samochodów ciężarowych i transportowych, w tym samochodów ciężarowych z HDS, ciągników siodłowych, naczep z ruchomą podłogą, naczep do transportu drewna, maszyn do transportu drewna oraz ładowarki i wózki widłowe („Samochody”). Przedstawione Samochody mają być, zgodnie ze stanowiskiem Podatnika, wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej w ramach otrzymanej Decyzji o wsparciu. Konieczność nabycia Samochodów wynika z faktu, iż do transportu np. produktów Spółki niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów przystosowanych do tego typu czynności.

Stanowisko Organu

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, Podatnik zapytał Dyrektora KIS czy nakłady na Samochody mogą stanowić koszt kwalifikowany Inwestycji, na co otrzymał pozytywną odpowiedź ze strony Organu. Argumentując swoje stanowisko Organ wskazał, że przepisy regulujące zasady funkcjonowania przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dopuszczają możliwość ponoszenia nakładów inwestycyjnych w tzw. ruchome środki trwałe, np. samochody ciężarowe i transportowe. Dyrektor KIS wskazał jednak, że aby wydatek mógł być uznany za koszt kwalifikowany, powinien mieć ścisły związek z realizacją inwestycji objętej Decyzją o wsparciu. Ponieważ, zgodnie ze stanowiskiem Spółki, warunek ten należy uznać za spełniony, Organ potwierdził prawo do kwalifikowania kosztów związanych z nabyciem Samochodów.

Dlaczego to rozstrzygnięcie jest istotne?

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2022 r. przepisów tzw. Polskiego Ładu, częściowej zmianie uległa ogólna definicja kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, która znajduje się w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Dotychczasowe brzmienie przepisów w tym zakresie było bardzo ogólne: koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu (…).

Aktualne brzmienie zmienionego przepisu kształtuje się następująco: koszty kwalifikowane nowej inwestycji – poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu (a) koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji, z wyłączeniem kosztów poniesionych na samochody osobowe, środki transportu lotniczego, tabor pływający oraz inne składniki majątku służące głównie celom osobistym przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką handlową - głównie celom osobistym jej wspólnika albo akcjonariusza, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów (…).

Ta niewielka z pozoru zmiana rodzi z miejsca kilka istotnych pytań:

  • Czy sformułowanie „(…) służące głównie celom osobistym przedsiębiorcy” odnosi się wyłącznie do „innych składników majątku” czy też do wszystkich kategorii środków trwałych wymienionych w przepisie?
  • Jak należy interpretować powyższe sformułowanie – czy np. samochód osobowy nabyty dla akcjonariusza spółki, z którego na co dzień korzysta dla potrzeb zawodowych (przejeżdżając średnio 1000 km miesięcznie), a w weekend dla potrzeb prywatnych (przejeżdżając średnio 1500 km miesięcznie), jest pojazdem służącym głównie jego celom zawodowym czy osobistym?

Komentowana Interpretacja jest pierwszą, w której powołano się na aktualne brzmienie przepisów w tym zakresie. Niemniej jednak, pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia, ze względu na brak uwzględnienia w Interpretacji pytania np. o samochody osobowe, ciężko ocenić realne zagrożenie związane z kwalifikowaniem kosztów nabycia wymienionych w przepisie pojazdów czy też innych składników majątku. Brak pewności będzie nam towarzyszył najprawdopodobniej do momentu wydania pierwszej interpretacji odpowiadającej wprost na pytanie, czy nakłady na nabycie np. samochodu osobowego, wykorzystywanego przez przedsiębiorcę jednocześnie dla celów zawodowych oraz osobistych mogą stanowić koszt kwalifikowany.

Za dobrą monetę można jednak uznać przyznanie racji do kwalifikowania kosztów związanych z nabyciem ruchomych środków trwałych, które co do zasady nie będą wykorzystywane na terenie wskazanym w Decyzji o wsparciu. Na przestrzeni lat, podejście do tego zagadnienia nie zawsze było na korzyść podatników.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Końcowo warto wskazać, że temat samochodów to jedna z „odnóg” obecnie toczącej się dyskusji podatników z organami skarbowymi w zakresie kategorii nakładów, które mogą stanowić koszty kwalifikowane. Główną oś sporu wytyczają tzw. nakłady okołoprodukcyjne, czyli nakłady na składniki majątku, które w ocenie organów nie przyczyniają się do realizacji celów inwestycji (np. nakłady na budynki administracyjne czy drogi wewnętrzne w przypadku inwestycji polegających na zwiększeniu mocy produkcyjnych). Stąd też rekomendujemy bieżące śledzenie tej kwestii, a przede wszystkim przeprowadzenie weryfikacji czy w puli kosztów kwalifikowanych nie uwzględniliśmy pozycji, które mogą zostać podważone przez kontrolujących. Pozwoli to uniknąć sytuacji zaskoczenia związanej ze zmniejszeniem kwoty dostępnego zwolnieniu czy też, w ekstremalnych przypadkach, braku spełnienia minimalnego, zadeklarowanego w decyzji o wsparciu progu minimalnego.