Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, często potrzebują zewnętrznego wsparcia finansowego do realizacji nowych pomysłów. W odpowiedzi na te potrzeby Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument finansowy - gwarancję spłaty kredytu Biznesmax. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP. Kredyt z gwarancją Biznesmax stanowi alternatywę dla pomocy publicznej udzielanej w ramach programów operacyjnych i niesie za sobą szereg korzyści. W przeciwieństwie do wsparcia w formie dotacji, instrument ten umożliwia finansowanie:

  • projektów inwestycyjnych, które nie dotyczą wdrożenia wyników prac B+R;
  • kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienia realizowanej inwestycji;
  • kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku;
  • kosztów w kwotach brutto.

Uzyskanie gwarancji jest zdecydowanie szybsze w porównaniu do tradycyjnych form pomocy publicznej - wniosek o gwarancję oceniany jest jednocześnie z wnioskiem o kredyt. Co ważne, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Nowe przedsięwzięcie BGK stanowi znaczne ułatwienie w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażania innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe). Korzystanie z gwarancji jest bezpłatne, a klienci banków korporacyjnych zyskują możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania, w porównaniu do standardowej oferty banku (np. niższa marża i prowizja czy też rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres).

Gwarancja, udzielana przez BGK przy współpracy z bankiem kredytującym (np. BZ WBK), stanowi bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu. Może objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

Parametry gwarancji:

Prowizja: Brak opłat w całym okresie gwarancji

Zakres gwarancji: Do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji:  2,5 mln euro

Okres gwarancji: Do 20 lat (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dot. pomocy publicznej)

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 

Gwarancja może przyjąć formę pomocy de minimis lub, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z tej formy pomocy, regionalnej pomocy inwestycyjnej i może zostać udzielona w dwóch wariantach, w zależności od przedmiotu gwarancji. Decyzję dotyczącą wariantu gwarancji oraz rodzaju pomocy podejmuje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym. Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od decyzji danego banku kredytującego, biorącego udział w przedsięwzięciu.

Warianty przeznaczenia gwarancji BGK

Dopłata do oprocentowania

Dodatkową możliwością w ramach gwarancji Biznesmax jest otrzymanie dopłaty do oprocentowania w formie pomocy de minimis.

Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata, liczony od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją. Kwota dopłaty wyliczana jest w odniesieniu do wypłaconej kwoty kapitału kredytu, wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych danego projektu. Wnioski o dopłatę będą przyjmowane do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych i będą rozpatrywane przez BGK według kolejności ich przekazywania przez wszystkie banki współpracujące.

gwarancja BGK