Design Thinking jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia nowych produktów i usług, a także złożonych strategii i modeli biznesowych. Główną cechą wyróżniającą Design Thinking spośród innych typowych narzędzi służących  pobudzaniu kreatywności jest koncentracja na potrzebach użytkowników/klientów. To właśnie zrozumienie tych potrzeb (zarówno tych wyrażanych wprost jak i potrzeb nieuświadomionych, wynikających z obserwacji) jest pierwszą z pięciu faz procesu Design Thinking.

Początki Design Thinking sięgają lat 60-tych XX wieku, jednak intensywny rozwój tego narzędzia nastąpił w kolejnych dziesięcioleciach, głównie w latach 80-tych. Początkowo, Design Thinking rozwijany był przez środowisko naukowe na Uniwersytecie Stanforda, ale już w pierwszej połowie tak 90-tyc narzędzie zaczęło być wykorzystywane komercyjnie. W tym miejscu nie można nie wspomnieć o założonej w 1991 r. firmie IDEO, która zapoczątkowała komercyjne wykorzystywanie Design Thinking i do dziś jest kojarzona z tym narzędziem. Design Thinking jest z sukcesem wykorzystywane w biznesie od ponad 25 lat, w tym przez takie firmy jak Braun, PepsiCo, Procter&Gamble, Apple czy IBM, co potwierdza  skuteczność i użyteczność tego narzędzia.

5 etapów Design Thinking

Podstawowy model  opracowany przez naukowców Uniwersytetu Stanforda zakłada, że pełny proces Design Thinking składa się z 5 etapów:

Empatyzacja

Polega na zgromadzeniu informacji na temat problemów, potrzeb i preferencji użytkowników.

Definiowanie problemu

Na podstawie informacji zgromadzonych w pierwszym etapie, należy zidentyfikować realne problemy i potrzeby użytkowników i określić kierunki dalszych prac.

Generowanie pomysłów

W tym etapie członkowie zespołu projektowego (im bardziej zróżnicowanego tym lepiej!) przedstawiają swoje propozycje dotyczące możliwości rozwiązania zidentyfikowanego wcześniej problemu. W toku prac poszczególne pomysły są omawiane, modyfikowane i oceniane, tak aby na koniec wybrać najlepsze rozwiązanie, które będzie przedmiotem dalszych prac.

Prototypowanie

Etap ten ma na celu przygotowanie prostego prototypu, który pozwoli na zaprezentowanie najważniejszych cech / idei nowego rozwiązania i zebranie opinii przyszłych użytkowników, tak aby wiedzieć czy przyjęty wcześniej kierunek spotka się z akceptacją rynku.

Testowanie

Jest to faza, która pozwala na przetestowanie opracowanego rozwiązania w warunkach rzeczywistych i pozwala podjąć decyzję czy produkt jest już gotowy do wdrożenia czy też wymaga modyfikacji.

W idealnym świecie powyższy proces byłby procesem liniowym, a poszczególne etapy następowałyby bezpośrednio po sobie, aż do momentu, kiedy innowacyjny produkt/usługa zostanie z sukcesem wdrożony na rynek. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko, stąd w praktyce, na etapie tworzenia nowego produktu/usługi wielokrotnie powraca się do wcześniejszych etapów, tak, żeby finalny efekt procesu spełnił oczekiwania firmy i jej klientów. Taka elastyczność i zaangażowanie użytkowników już na etapie projektowania są jednymi z największych zalet Design Thinking.

Dlaczego warto?

Wykorzystanie Design Thinking może przynieść wymierne korzyści, wśród których najważniejsze to:

  • przewaga konkurencyjna osiągana dzięki wdrożeniu innowacyjnych produktów / usług odpowiadających na potrzeby użytkowników;
  • ograniczenie ryzyka i ewentualnych kosztów porażki – prototypowanie i testowanie pozwalają na weryfikację  pomysłów przed wdrożeniem ich na rynek;
  • możliwość zidentyfikowania nowych rynków – dogłębna analiza potrzeb użytkowników może przynieść zaskakujące rezultaty i wskazać nowe kierunki rozwoju, wykraczające poza dotychczasową działalność;
  • szeroki zakres zastosowań – Design Thinking można wykorzystać nie tylko do opracowywania nowych produktów/usług, ale też do usprawnień w funkcjonowaniu firmy czy tworzenia strategii / modeli biznesowych.